obrazek

OGŁOSZENIE
o uzupełniającym naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

W okresie od 12 marca 2018r. do 16 kwietnia 2018r. odbył się otwarty nabór kandydatów na członków. Do końca okresu naboru nie wpłynęły żadne formularze zgłoszeniowe do pracy w Komitecie. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęły żadne Wójt Gminy Raszyn ogłasza uzupełniający nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XL/376/17Rady Gminy w Raszynie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Raszyn w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Raszyn w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 7 do 21 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 27 lutego 2020 roku do dnia 03 kwietnia 2020 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji wraz z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  1. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
  2. bezpośrednio na Biuro Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Raszyn w godzinach pracy Urzędu, tj.: pon. 8:00-18:00, wt.-czw. 8:00-16:00, pt. 8:00-14:00.

Formularze zgłoszeniowe nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Raszyn. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  1. nie podpisane
  2. złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
  3. przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia

Załączniki:

  1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji
  2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji
  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wójt Gminy
Andrzej Zaręba