Raszyn, dnia 11.03.2020 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn

o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” przyjętego Uchwałą Nr XVIII/151/2019 Rady Gminy Raszyn w dniu 25 listopada 2019 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 36 /2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 10 marca 2020 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania
w roku 2020
Organizacje składające oferty
I Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
2.1 Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem – manewry. 15 000 zł Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”
2.2 Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej - organizacja rodzinnej gry terenowej
5 000 zł Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”