1)  Gmina Raszyn  - Sz. P. Wójt  Andrzej Zaręba   -  Kierownik -  Jednostki Organizacyjnej Gminy - w rozumieniu Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) - nadzorującej wydatkowanie środków podatników rozdysponowywanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (…)
2)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - jw.

 

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)

Preambuła Wniosku:
Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych wnioskowań do Gmin oraz z analizy budżetów Gmin/Miast - właściwe wykorzystanie środków jakimi dysponują Gminy w związku z uiszczaniem opłat przez Przedsiębiorców -  wynikających z dyspozycji Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) - wydaje się niezwykle istotne z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego - pro publico bono oraz z punktu widzenia realizacji celów określonych w Gminnych programach  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Media donoszą w ostatnim czasie - o nabrzmiałej problematyce związanej z nadużywaniem przez Młodzież dopalaczy - a obowiązkowe zadania Gmin wynikające  z dyspozycji powyżej wzmiankowanej Ustawy lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) - są (co wynika ze statystyk oraz materiałów medialnych) ciągle niezadowalające.

Materiał TVP Info: https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob 
lub: https://www.tvp.info/42749852/cios-w-handlarzy-smierci-dopalacze-gangu-zabily-co-najmniej-cztery-osoby

Dodatkowo - jak wynika z protokołów pokontrolnych NIK (dostępnych w sieci Internet - na stronach nik.gov.pl ) - w przeszłości NIK wielokrotnie - negatywnie oceniała wywiązywanie się z Gmin z wykorzystania środków na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii -  vide: Protokoły pokontrolne - Nr ewid. 27/2013/P/12/165/LPO lub LWA-4114-05-09/2011 - I/11/005 - dostępne na stronach Internetowych www.nik.gov.pl.
Aby zobrazować - skandaliczną sytuację w tym obszarze załączamy - in fine niniejszego wniosku - jeden ze wzmiankowanych protokołów NIK, z którego wynika, że niektóre Gminy wykorzystują jedynie cześć z  dochodów z opłat za zezwolenia na realizację zadań określonych w art. 18 index 2 rzeczonej Ustawy - sic !
Nie może być na to zgody społecznej - gdyż jak wynika z powyżej zamieszczonych materiałów TVP INFO -  prawie co drugi dzień umiera młody człowiek  z powodu zażywania dopalaczy.
Dlatego  bierność Gmin (operacyjnie bierność GKRPA) w tym obszarze przejawiająca się niewykorzystaniem środków przeznaczonych przez Ustawodawcę na walkę z tego rodzaju patologiami - wydaje się całkowicie niezrozumiała i powinna być - w mniemaniu wnioskodawcy - piętnowana przez Organy Gmin (Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów) oraz podlegać kontroli społecznej - wszystkich podmiotów i podatników posiadających jakiekolwiek informacje w tej mierze. 

Dobrym narzędziem  w tej mierze dla Obywateli i Podmiotów - jest Ustawa o petycjach czy ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Jak wynika z odpowiedzi - jakie uzyskaliśmy w 2019 r. -  pytając niektóre Gminy w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - o niewykorzystywane środki z tytułu wzmiankowanych budżetów - sytuacja wcale nie ulega poprawie w stosunku do okresu jaki obejmuje poniżej załączony protokół pokontrolny NIK - sprzed paru lat, z ktorego wynika ze np. Miasto Będzin w poprzednich latach niewykorzytało ponad 600 tys. środków na walkę z patologiami - co więcej przeznaczyło te środki na inne cele - sic!  
Od tamtej pory niewiele się zmienilo.

 

Tymczasem, jak wynika z wzmiankowanych protokołów - roczne łączne dochody samorządów  - z wnoszonych przez Przedsiębiorców opłat za sprzedaż alkoholu - oscylują w granicach 700 mln zł i statystyczny Przedsiębiorca nie może zrozumieć, że środki te nie są w całości zagospodarowywane przez Gminy !
Istnieje przecież cały wachlarz -  nowoczesnych technologii informatycznych, które można wykorzystywać na polu walki z patologiami dotyczącymi alkoholizmu i narkomanii.


Młodzież szukająca lokalnej pomocy w tych obszarach zazwyczaj nie znajduje żadnych przydatnych informacji - w skali mikro (w obszarze miejscowo właściwym dla terenu Gminy).
Tymczasem obecnie większość informacji - Młodzież czerpie z Internetu i mediów funkcjonujących w tym obszarze i dla młodych osób jest to - jak powszechnie wiadomo - podstawowy środek komunikacji. 
Brak prewencji w tym obszarze - wynika może z tego powodu, że żaden podmiot nie składał jeszcze petycji w tym względzie. Mamy nadzieję, że nasza petycja po opublikowaniu nie będzie jedyna i przyłączą się do niej Fundacje oraz inne podmioty, które w związku z art. 241 KPA - mają obowiązek sygnalizować problematykę ex professo.


Jeśli istnieje taka możliwość autorzy petycji mogą przyjechać na kilkuminutową prezentację - na obrady wzmiankowanej komisji - scilicet -GKRPA - tak aby werbalnie zyskać percepcję w zakresie przedłożonej petycji.


Zdaniem Wnioskodawcy:
Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega znacznej poprawie, jednakże bez szybkiej sanacji tego obszaru  (w skali mikro) również w Gminach - proces ten  będzie w dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno   - bez namacalnych sukcesów w postaci znaczącej poprawy w wydatkowaniu środków publicznych w tym obszarze. 

W związku z powyższym:

I Wniosek - w trybie Ustawy o dostępie do inf. publ.

Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)   - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie stanu faktycznego na ternie miejscowo właściwym dla Gminy (Adresata wniosku) .

§1.1) Jakim budżetem dysponuje Gmina  w ramach realizacji dyspozycji art. 4 index1 - Ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137).
W rozumieniu wnioskodawcy odpowiedź powinna zawierać kwantyfikację kwoty jaką otrzymuje od Podatnika  -  GKRPA w ramach realizacji zadań związanych z prewencją i przeciwdziałaniem Narkomanii i alkoholizmowi
§1.2) Czy w 2019 r. Gmina wykorzystała całą uzyskaną kwotę z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i obrót alkoholem ?
Pisząc o wykorzystaniu rzeczonej kwoty wnioskodawca ma na myśli wydatki, które gmina zakwalifikowała jako  aktywną realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - w rozumieniu uregulowań ww. Ustawy.

§1.3) Jeśli odpowiedź jest nietwierdząca wnosimy o podanie kwoty jaką w 2019 r. Gmina nie wykorzystała na aktywną realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - w rozumieniu przepisów wyżej wzmiankowanej ustawy.
§1.4) Per analogiam - wnosimy o podanie kwoty jakiej gmina nie wykorzystała - jeszcze w 2020 z tytułu przewidzianych na ten rok środków.

§1.5) Wnosimy również o podanie jaki procent w 2019 r. całości przedmiotowego budżetu jakim dysponowała gmina -  stanowiła wyżej wymieniona niewykorzystana kwota - scilicet - procentowy udział niewykorzystanej kwoty do całości dochodów z tego tytułu.

§1.6) Wnosimy o podanie szczegółowej struktury rzeczonych planowanych - wydatków  za 2020 r.

Szerzej - wzmiankowana problematyka została opisana w cytowanych protokołach NIK - wg. rzeczonych protokołów - jedynie w skontrolowanych gminach niewykorzystana kwota w tym względzie wyniosła łącznie ponad 14 mln pln - sic!  - z punktu widzenia interesu społecznego - zdaniem wnioskodawcy sytuacja taka jest skandaliczna i świadczy o rażącym lekceważeniu przez niektóre Gminy rzeczonej problematyki.
 
Dane te wydają się niezbędne do działania każdej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  dlatego prosimy o merytoryczne podejście do przedłożonej problematyki oraz ewentualne pozyskanie wnioskowanych danych.

Ponownie zwracamy uwagę na materiały medialne:
Materiał TVP Info: https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob 
lub: https://www.tvp.info/42749852/cios-w-handlarzy-smierci-dopalacze-gangu-zabily-co-najmniej-cztery-osoby
- nie powinny one zostawić żadnych wątpliwości co do tego, że  uzyskanie informacji przez nas wnioskowanej i jej publikacja na naszych portalach oraz analiza danych w skali makro pod kątem wykorzystania narzędzi informatycznych w szkołach (inteligentnego oprogramowania) - pozwalającego na walkę z problematyką patologii w tym obszarze - jest szczególnie istotna z punktu widzenia interesu publicznego - co koresponduje bezpośrednio z art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Zatem - zdaniem Wnioskodawcy -  powyższe pytania o informację publiczną -  wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiązując do art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - gdyż ten obszar wydatkowania pieniędzy podatników - wydaje się (jak wynika z uprzednio uzyskanych przez nas odpowiedzi) - szczególnie wymagać - wdrożenia procedur optymalizacji finansowej - tak aby w interesie publicznym wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi informatycznych  w walce z patologiami  panującymi wśród Uczniów Szkół Podstawowych i ponadpodstawowych.

Zdalna obsługa Interesantów - w tym wykonywanie zadań związanych z prewencją alkoholową w sposób Interaktywny (za pomocą Internetu) - staje się szczególnie istotna w czasie epidemii - i w naszym mniemaniu wpisuje się sugestie zawarte w Ustawie  z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. 2020 poz. 374)
Notabene właśnie osoby osłabione nałogami wydają się w obecnym czasie szczególnie narażone na kontakt osobisty i gros tych kontaktów wraz z przepływem informacji prewencyjnych - może przejmować kanał związany z Internetem.  


II - Petycja Odrębna
Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet. 
Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty związane z petycją - numeruje nowymi oznaczeniami §1P, §2P, etc

Preambuła petycji:

W kontekście alarmujących informacji dotyczących plagi związanej z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży - vide: https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob        


§1P) Wnosimy aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja zaplanowała jak najszybsze wykorzystanie narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Szkołach na polu informacji i edukacji dostępnej na stronach WWW i BIP - szczególnie o charakterze - prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji - młodym osobom - poszukującym jej w zakresie lokalnym.
Jeśli w tym roku rzeczone środki nie zostały jeszcze w całości wykorzystane - wnosimy aby zaplanować odpowiednie działania - jeszcze w tym roku - ad hoc. 
Zatem zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o petycjach w związku z art. 28 KPA i 241 KPA – petycjodawca posiada interes prawny w tym obszarze – chcąc łączyć uzasadniony interes społeczny pro publico bono z interesem ekonomicznym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w tym obszarze już ponad prawie 25 lat. Oczywiście chcemy poddać się wszelkim zasadom uczciwej konkurencji w ramach zasad wydatkowania środków publicznych przez Jednostkę Administracji Publicznej - w zakresie celów  – w tym akurat przypadku – określonych w art. 4 index 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137)

Podkreślamy ponownie, że długofalowym celem wykorzystania rzeczonych narzędzi  - scilicet stron WWW - byłaby pomoc  młodym ludziom i Rodzicom poszukującym tego typu informacji w Internecie również w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.

Wnioskodawca/petycjodawca - wykonuje tego typu usługi związane z utworzeniem strony WWW - zgodnej z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05)
Serwis tego typu może jednocześnie promować działania związane ze zdrowym stylem życia - scilicet - informować o szkodliwości stosowania używek czy nadużywania alkoholu - a także informować o zadaniach i zakresie kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej.


Ceny na rynku  - oscylują od 1000 pln do 100 000 pln + vat  - za utworzenie (opłata jednorazowa)

Jeśli - postępowanie jest prowadzone uczciwie  z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji i z poszanowaniem zasad maksymalizacji oszczędności środków publicznych  - często wygrywamy i wykonujemy rzeczoną usługę. W przypadku tego typu zleceń jesteśmy w stanie wykonać rzeczone zlecenie  w kwocie 5000 pln + vat produkcja jednorazowo i utrzymanie 1000 pln - rocznie (w pewnych przypadkach rezygnujemy nawet z wynagrodzenia za utrzymanie)

Przy tego typu kwotach - chcemy i musimy oczywiście podać się zasadom uczciwej konkurencji – w naszym mniemaniu może być to tryb negocjacji cen - scilicet - w związku z art. 54 i 55 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16)

Tego typu działania muszą być zawsze jawne, transparentne oraz prowadzone w pełni lege artis z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

Sugerujemy tylko aby tworzenie tak prostych stron - nie skończyło się zamówieniem - ad absurdum - TAK JAK zrobił to jeden SĄDÓW naszym kraju - wydatkując - absurdalną kwotę pół miliona złotych - za prostą stronę WWW - i łamiąc jeszcze do tego przepisy prawa - sic ! - o czym czytać można w materiałach prasowych i instytucji kontrolnych - vide:  https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/719574,sad-najwyzszy-zamowil-droga-strone-internetowa-bez-przetargu-zlamal-prawo.html
Podajemy ten przykład dlatego, że jesteśmy uczuleni - ex katedra na przykłady - kiedy niektóre Gminy lub GOPS’y wydatkują absurdalne kwoty na tworzenie prostych stron WWW (niezwiązanych akurat z zadaniami wykonywanymi przez GKRPA)  u naszej konkurencji - co prawda nie tak wysokie jak powołany wyżej przykład Sądu, ale nawet 10 % kwoty, którą wydał wyżej powołany Sąd na tego typu usługi wydaje się - krańcową niegospodarnością i nieuczciwością i powinno być piętnowane przy każdej okazji.
O tego typu absurdalnych wydatkach można czytać w niektórych zakończonych postępowaniach na BIP’ach i niektórych stronach WWW Gmin i Ośrodków Pomocy Społecznej - choć nie są to tak częste przypadki, jak w przypadku Sadów - za poprzednich władz - w latach 2007 - 2015 - kiedy skala tych nieprawidłowości dochodziła do ekstremum - włącznie z korupcją w MSWiA w 2011 r. - vide https://www.newsweek.pl/polska/korupcja-w-mswia-beda-kolejne-zatrzymania-w-mswia/z2pwd3v

Rozpisujemy się na ten temat tak szeroko, gdyż nie chcemy aby efektem niniejszej petycji  były jakieś działania Decydentów związane z wydatkowaniem nierynkowych kwot. Wręcz przeciwnie expressis verbis - zaznaczamy, że działania te można realizować wydatkując - ad hoc - niewielkie kwoty - a naszym celem nie jest doprowadzenie do sytuacji, w której w miejsce niewydatkowania środków (co jak sygnalizuje NIK jest deliktem prawnym) - nastąpiłoby marnotrawienie środków publicznych - co jest przestępstwem w naszym mniemaniu i o czym można czytać powyżej.
Jawność i transparentność w GOPS’ach - powinna właśnie - znaleźć szczególny wyraz z publikatorach internetowych - typu BIP i WWW - może wtedy - w ramach większej kontroli społecznej nie dochodziłoby do przypadków jak https://www.tvp.info/40819340/wyplacila-sobie-177-tys-zl-z-konta-osrodka-pomocy-spolecznej-zarzuty-dla-bylej-kierowniczki  

 

§2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej lub BIP podmiotu rozpatrującego petycję - w tym przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej  (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca - rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum - skuteczniejszą walkę z patologiami. 

Osnowa Wniosku:
Dla zobrazowania problematyki bezczynności Gmin w ratowaniu młodzieży i dzieci dla których przeznaczony powinien być fundusz korkowy załączamy przykładową odpowiedź Gminy Biskupice, ktora expressis verbis potwierdza niewydatkowanie ponad 70 % rzeczonego budżetu -
- to nie wyjątek ale wręcz reguła