Raszyn, dnia 10.06.2020 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” przyjętego Uchwałą Nr XVIII/151/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 listopada 2019 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 77/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 3 czerwca 2020 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadaniaw roku 2020 Organizacje składające oferty
I Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3.1 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry. 15 000 zł Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola”