OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Raszyn – Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz.U. 2020 r. poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Raszyn.

1. Kandydaci na rachmistrza powinni:

1) są osobami pełnoletnimi;

2) mieszkają na terenie danej gminy;

3) posiadają co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Powszechny spis rolny będzie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

3. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych odbywał się będzie w okresie od 15 czerwca 2020 roku do 08 lipca 2020 roku.

4. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno zawierać:

1) zgłoszenie swojej kandydatury (załącznik nr 1)

2) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2)

Załączniki nr 1 i nr 2 są również do pobrania w Kancelarii Urzędu Gminy.

5. Zgłoszenie należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 08 lipca 2020 roku w formie pisemnej osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny w 2020 roku”.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą nie kompletne nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Osoby wybrane przez Gminnego Komisarza Spisowego zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminami zainstalowaniu na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.

Gminny Komisarz Spisowy

Andrzej Zaręba