Na podstawie art. 9, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 24/18/PZ.E z dnia 12 lipca 2018 r., znak: PZ-V.7033.3.2017.DR, w części dotyczącej zmiany terminu realizacji obowiązku z dnia
31 sierpnia 2020 r. na dzień 31 lipca 2021 r., który dotyczy ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8, na odcinku od rejonu węzła „Opacz” (z wyłączeniem węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem) przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Gminy Michałowice, Urząd Gminy Raszyn oraz Urząd Gminy Nadarzyn.

W związku z powyższym wskazuję termin załatwienia sprawy do 24 lipca 2020 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawierające uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.