Raszyn, dnia 05.08.2020 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
O wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” przyjętego Uchwałą Nr XVIII/151/2019 Rady Gminy Raszyn w dniu 25 listopada 2019 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 120/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 4 sierpnia 2020 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2020 Organizacje składające oferty
I Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.6 Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn. Nie wpłynęła żadna oferta