Raszyn, dnia 01.09.2020 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” przyjętego Uchwałą Nr XVIII/151/2019 Rady Gminy Raszyn w dniu 25 listopada 2019 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 135/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2020 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2020 Organizacje składające oferty
I Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.6 Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn. 55.000,00 zł Klub Sportowy Raszyn