Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 

„Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.

 

W ramach prac nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2021 rok przeprowadzone zostały w okresie od 26 sierpnia do 14 września 2020 roku konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu był program współpracy na rok 2020.

Celem przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie wszystkim organizacjom zainteresowanym włączeniem się do współtworzenia dokumentu, który będzie regulował współpracę Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi. Dzięki możliwości przekazania swoich opinii organizacje mają realny wpływ na kształt, jaki będzie miała współpraca Gminy Raszyn z w/w organizacjami.

 

Sposób przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z § 3 ust. 3 pkt b „Regulaminu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIII/859/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2010 r. w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii określonego przez Wójta poprzez umieszczenie informacji o rozpoczętych konsultacjach wraz z formularzem oraz projektem aktu na stronie internetowej urzędu www.raszyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.raszyn.pl w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

W terminie trwania konsultacji tj. do dnia 14 września 2020 roku nie wpłynęły postulaty od organizacji pozarządowych dot. propozycji zmian w projekcie programu współpracy.