Raszyn, dnia 12 października 2020r.

OŚGK.0006.6.2020.BL(6)

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 156/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 28.09.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”.

Wójt Gminy Raszyn

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Raszyn dotyczące projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13.10.2020r. do dnia 13.11.2020r.

Wszelkie opinie, propozycje, uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego projektu można składać z wykorzystaniem formularza w następujący sposób:

  • w wersji papierowej do urny dostępnej w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 15 (parter)
  • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@raszyn.pl (w tytule e-mail proszę wpisać „Konsultacje - Program mieszkaniowy na lata 2020-2024”), opatrzonego podpisem elektronicznym.

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 13.11.2020r. nie będą rozpatrywane.

Wyniki konsultacji udostępnione zostaną na stronie internetowej Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bożena Leczkowska - Inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. (22) 701 79 15, e-mail: bleczkowska@raszyn.pl.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
Konsultacje społeczne obejmują teren całej Gminy a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Raszyn posiadający czynne prawo wyborcze.

Załączniki:

  • Formularz zgłoszenia opinii/propozycji/uwag,
  • Projekt Uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”,
  • Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 28.09.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”.