Raszyn, dnia 07.01.2021 r.

OŚGK.6331.16.2019.BB(37)

OBWIESZCZENIE
o wniesieniu uwag do opinii biegłego z października 2020 r.

W dniu 28.12.2020 r. do organu gminy Raszyn wpłynęło pismo strony z dnia 24.12.2020r. z uwagami do opinii biegłego z października 2020 r. sporządzonej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zbadania czy na dz. nr ew. 2256, 2257, 2249, 2250, 853/26, 854/10, 856/8, 855/11 doszło do podnoszenia terenów działek oraz zmiany stosunków wodnych, na działkach sąsiednich ze szkodą dla działki nr ew. 2239 w miejscowości Nadarzyn, gm. Nadarzyn.
W związku z powyższym pismem z dnia 04.01.2021 r. na podstawie §1 pkt 7 umowy nr OŚGK-79/2020 zawartej w dniu 07.09.2020 r. organ przekazał w/w uwagi biegłemu celem ustosunkowania się do podniesionych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma przez biegłego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie opublikowano poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń w dniu 07.01.2021 r.