Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

 

2

 

1

 

 

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

1

 

1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2021 nr 2021/BZP 00001246/11/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 04.11.2021 nr 2021/BZP 00001246/10/P)1

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Raszyn

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5342488243

Adres: Szkolna 2a

Miejscowość: Raszyn

Kod pocztowy: 05-090

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://raszyn.pl

Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 227017803

Rodzaj zamawiającego:3 związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

1.1.2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

357 723,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.3

Budowa sieci wodociągowej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

430 894,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.5

Zaplecze szatniowo – sanitarne Boiska

Wronik

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

146 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.6

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Raszynie (ul. Unii Europejskiej)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

163 000,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.7

Wykonanie monitoringu w Gminie

Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

162 000,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.8

Przebudowa ul. Cichej i ul. Prostej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

813 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.9

Przebudowa ul. Łąkowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

1 463 400,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.10

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Zakole w

Rybiu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

439 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.11

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

227 600,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.12

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, roboty awaryjne i odtworzeniowe infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Raszyn w latach 2022-2023

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

446 150,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.1.13

Zadanie nr 1 - Wykonanie oznakowania pionowego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadanie nr 2 - Wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

172 260,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.14

Zadanie 1- Wykonanie maechanicznej i hydrokinetycznej konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, Zadanie 2 - Wykonanie remontów sieci kanalizacji deszczowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

134 000,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.15

Budowa Strażnicy OSP w Dawidach

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

5 650 000,00 PLN

II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.16

Adaptacja budynków Austerii na

Centrum Integracji Społeczno –

Kulturowej Etap II

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

11 346 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.17

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3 143 173,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.18

Budowa Skweru imienia Rotmistrza

Witolda Pileckiego w Raszynie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

366 900,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

dodana pozycja

3    .    U    S    Ł    U    G    I

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.3.1

Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacyjnej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

81 300,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.2

Projekt rozbudowy i przebudowy

Budynku Urzędu Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

285 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.3

Adaptacja budynku Austerii na

Centrum Integracji Społeczno –

Kulturowej Etap II – Nadzór inwestorski i konserwatorski

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

392 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.4

Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

162 600,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.5

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

333 777,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.6

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

144 666,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.7

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Raszyn w sezonie zimowym 2021/2022 obejmujące drogi kategorii I i II

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

833 333,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.8

Utrzymanie czystości na terenie Gminy

Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

370 370,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.10

Likwidacja dzikich wysypisk w roku

2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

259 259,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.11

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w roku 2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

333 333,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.3.12

Prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia w formie zajęć tanecznych oraz muzyczno-ruchowych oraz imprez okolicznościowych w publicznych placówkach przedszkolnych Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

163 680,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK

 

1.3.13

Zakup usług pocztowych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

430 000,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK

 

1.3.14

Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę Żłobka przy ul.

Godebskiego w Raszynie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

559 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.3.15

Projekt przebudowy kuchni i stołówki w

SP w Raszynie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

187 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy ? bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2) tryb podstawowy ? negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3) tryb podstawowy ? negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4) partnerstwo innowacyjne;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) zamówienie z wolnej ręki;

7) konkurs;

8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

 

2.2.1

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach

2022-2023

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

7 000 000,00 PLN

IV kwartał

 

 

 

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

 

 

 

2.3.1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Raszyn w roku 2022

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

10 972 222,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

2.3.2

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu jednostek organizacyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

373 448,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)  przetarg nieograniczony;

2)  przetarg ograniczony;

3)  negocjacje z ogłoszeniem;

4)  dialog konkurencyjny;

5)  partnerstwo innowacyjne;

6)  negocjacje bez ogłoszenia;

7)  zamówienie z wolnej ręki;

8)  konkurs;

9)  umowa ramowa;

10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1

Wersja nr 1 0

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2021 nr 2021/BZP 00001246/10/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 17.09.2021 nr 2021/BZP 00001246/09/P)1

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Raszyn Krajowy numer identyfikacyjny:2 5342488243

Adres: Szkolna 2a

Miejscowość: Raszyn Kod pocztowy: 05-090 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://raszyn.pl

Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 227017803

Rodzaj zamawiającego:3 związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka

budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład

opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) inny zamawiający (proszę określić).

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

1

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

9

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2021 nr 2021/BZP 00001246/09/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 30.08.2021 nr 2021/BZP 00001246/08/P)1

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Raszyn

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5342488243

Adres: Szkolna 2a

Miejscowość: Raszyn

Kod pocztowy: 05-090

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://raszyn.pl

Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 227017803

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | związki podmiotów, o których mowa w art. 1 lub 2 lub podmiotów o których mowa w pkt 3 ustawy

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

1.1.2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

357 723,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.3

Budowa sieci wodociągowej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

430 894,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.5

Zaplecze szatniowo – sanitarne Boiska

Wronik

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

146 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.6

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Raszynie (ul. Unii Europejskiej)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

163 000,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.7

Wykonanie monitoringu w Gminie

Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

162 000,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.8

Przebudowa ul. Cichej i ul. Prostej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

813 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.9

Przebudowa ul. Łąkowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

1 463 400,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.10

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Zakole w

Rybiu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

439 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.11

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

227 600,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.12

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, roboty awaryjne i odtworzeniowe infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Raszyn w latach 2022-2023

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

446 150,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

 

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

 

4

5

6

7

1.1.13

Zadanie nr 1 - Wykonanie oznakowania pionowego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadanie nr 2 - Wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

172 260,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.14

Zadanie 1- Wykonanie maechanicznej i hydrokinetycznej konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, Zadanie 2 - Wykonanie remontów sieci kanalizacji deszczowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

134 000,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.15

Budowa Strażnicy OSP w Dawidach

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

5 650 000,00 PLN

II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.16

Adaptacja budynków Austerii na

Centrum Integracji Społeczno –

Kulturowej Etap II

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

11 346 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.17

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

3 143 173,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

1.3.1

Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacyjnej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

81 300,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.3.2

Projekt rozbudowy i przebudowy

Budynku Urzędu Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

285 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.3

Adaptacja budynku Austerii na

Centrum Integracji Społeczno –

Kulturowej Etap II – Nadzór inwestorski i konserwatorski

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

392 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.4

Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

162 600,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.5

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

333 777,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.6

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

144 666,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.7

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Raszyn w sezonie zimowym 2021/2022 obejmujące drogi kategorii I i II

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

833 333,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.8

Utrzymanie czystości na terenie Gminy

Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

370 370,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.9

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu jednostek organizacyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

166 665,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

rezygnacja z pozycji

1.3.10

Likwidacja dzikich wysypisk w roku

2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

259 259,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.11

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w roku 2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

333 333,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.3.12

Prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia w formie zajęć tanecznych oraz muzyczno-ruchowych oraz imprez okolicznościowych w publicznych placówkach przedszkolnych Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

163 680,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK

 

1.3.13

Zakup usług pocztowych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

430 000,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK

 

1.3.14

Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę Żłobka przy ul.

Godebskiego w Raszynie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

559 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.3.15

Projekt przebudowy kuchni i stołówki w

SP w Raszynie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

187 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy ? bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2) tryb podstawowy ? negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3) tryb podstawowy ? negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4) partnerstwo innowacyjne;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) zamówienie z wolnej ręki;

7) konkurs;

8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

 

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

 

4

5

6

7

 

 

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

 

 

 

2.3.1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Raszyn w roku 2022

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

 

10 972 222,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

2.3.2

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu jednostek organizacyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

 

373 448,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

dodana pozycja

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)  przetarg nieograniczony;

2)  przetarg ograniczony;

3)  negocjacje z ogłoszeniem;

4)  dialog konkurencyjny;

5)  partnerstwo innowacyjne;

6)  negocjacje bez ogłoszenia;

7)  zamówienie z wolnej ręki;

8)  konkurs;

9)  umowa ramowa;

10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

1

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

8

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2021 nr 2021/BZP 00001246/08/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 29.07.2021 nr 2021/BZP 00001246/07/P)1

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Raszyn

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5342488243

Adres: Szkolna 2a

Miejscowość: Raszyn

Kod pocztowy: 05-090

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://raszyn.pl

Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 227017803

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | związki podmiotów, o których mowa w art. 1 lub 2 lub podmiotów o których mowa w pkt 3 ustawy

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

1.1.2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

357 723,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.3

Budowa sieci wodociągowej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

430 894,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.5

Zaplecze szatniowo – sanitarne Boiska

Wronik

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

146 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.6

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Raszynie (ul. Unii Europejskiej)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

163 000,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.7

Wykonanie monitoringu w Gminie

Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

162 000,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.8

Przebudowa ul. Cichej i ul. Prostej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

813 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.9

Przebudowa ul. Łąkowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

1 463 400,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.10

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Zakole w

Rybiu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

439 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.11

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

227 600,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.12

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, roboty awaryjne i odtworzeniowe infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Raszyn w latach 2022-2023

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

446 150,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

 

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

 

4

5

6

7

1.1.13

Zadanie nr 1 - Wykonanie oznakowania pionowego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadanie nr 2 - Wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

172 260,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.14

Zadanie 1- Wykonanie maechanicznej i hydrokinetycznej konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, Zadanie 2 - Wykonanie remontów sieci kanalizacji deszczowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

134 000,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.15

Budowa Strażnicy OSP w Dawidach

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

5 650 000,00 PLN

II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.16

Adaptacja budynków Austerii na

Centrum Integracji Społeczno –

Kulturowej Etap II

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

11 346 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.17

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

3 143 173,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

dodana pozycja

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

1.3.1

Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacyjnej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

81 300,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.3.2

Projekt rozbudowy i przebudowy

Budynku Urzędu Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

285 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.3

Adaptacja budynku Austerii na

Centrum Integracji Społeczno –

Kulturowej Etap II – Nadzór inwestorski i konserwatorski

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

392 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.4

Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

162 600,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.5

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

333 777,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.6

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

144 666,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.7

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Raszyn w sezonie zimowym 2021/2022 obejmujące drogi kategorii I i II

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

833 333,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.8

Utrzymanie czystości na terenie Gminy

Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

370 370,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.9

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu jednostek organizacyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

166 665,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.10

Likwidacja dzikich wysypisk w roku

2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

259 259,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.11

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w roku 2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

333 333,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.3.12

Prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia w formie zajęć tanecznych oraz muzyczno-ruchowych oraz imprez okolicznościowych w publicznych placówkach przedszkolnych Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

163 680,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK

 

1.3.13

Zakup usług pocztowych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

430 000,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK

 

1.3.14

Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę Żłobka przy ul.

Godebskiego w Raszynie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

559 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.3.15

Projekt przebudowy kuchni i stołówki w

SP w Raszynie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

187 000,00 PLN

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy ? bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2) tryb podstawowy ? negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3) tryb podstawowy ? negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4) partnerstwo innowacyjne;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) zamówienie z wolnej ręki;

7) konkurs;

8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

 

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

 

4

5

6

7

 

 

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

 

 

 

2.3.1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Raszyn w roku 2022

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

 

10 972 222,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)  przetarg nieograniczony;

2)  przetarg ograniczony;

3)  negocjacje z ogłoszeniem;

4)  dialog konkurencyjny;

5)  partnerstwo innowacyjne;

6)  negocjacje bez ogłoszenia;

7)  zamówienie z wolnej ręki;

8)  konkurs;

9)  umowa ramowa;

10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

1

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

7

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2021 nr 2021/BZP 00001246/07/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 25.05.2021 nr 2021/BZP 00001246/06/P)1

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Raszyn

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5342488243

Adres: Szkolna 2a

Miejscowość: Raszyn

Kod pocztowy: 05-090

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://raszyn.pl

Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 227017803

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | związki podmiotów, o których mowa w art. 1 lub 2 lub podmiotów o których mowa w pkt 3 ustawy

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

1.1.2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

357 723,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.3

Budowa sieci wodociągowej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

430 894,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.4

Remont łazienek w Szkole

Podstawowej w Raszynie (ul. Szkolna)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

160 000,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

rezygnacja z pozycji

1.1.5

Zaplecze szatniowo – sanitarne Boiska

Wronik

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

146 000,00 PLN

II/III kwartał

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

zmiana pozycji

1.1.6

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Raszynie (ul. Unii Europejskiej)

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

163 000,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.7

Wykonanie monitoringu w Gminie

Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

162 000,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.8

Przebudowa ul. Cichej i ul. Prostej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

813 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.9

Przebudowa ul. Łąkowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

1 463 400,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.10

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Zakole w

Rybiu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

439 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.11

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

227 600,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

 

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

 

4

5

6

7

1.1.12

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, roboty awaryjne i odtworzeniowe infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Raszyn w latach 2022-2023

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

446 150,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.13

Zadanie nr 1 - Wykonanie oznakowania pionowego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadanie nr 2 - Wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

172 260,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.14

Zadanie 1- Wykonanie maechanicznej i hydrokinetycznej konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, Zadanie 2 - Wykonanie remontów sieci kanalizacji deszczowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

134 000,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.15

Budowa Strażnicy OSP w Dawidach

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

5 650 000,00 PLN

II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.16

Adaptacja budynków Austerii na

Centrum Integracji Społeczno –

Kulturowej Etap II

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

11 346 000,00 PLN

II/III kwartał

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

zmiana pozycji

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

1.3.1

Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacyjnej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

81 300,00 PLN

I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.2

Projekt rozbudowy i przebudowy

Budynku Urzędu Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

285 000,00 PLN

I kwartał

III/IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

zmiana pozycji

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.3.3

Adaptacja budynku Austerii na

Centrum Integracji Społeczno –

Kulturowej Etap II – Nadzór inwestorski i konserwatorski

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

392 000,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.4

Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej na terenie

Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

162 600,00 PLN

I/II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.5

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

333 777,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.6

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

144 666,00 PLN

II/III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.7

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Raszyn w sezonie zimowym 2021/2022 obejmujące drogi kategorii I i II

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

833 333,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.8

Utrzymanie czystości na terenie Gminy

Raszyn

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

370 370,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.9

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu jednostek organizacyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

166 665,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.10

Likwidacja dzikich wysypisk w roku

2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

259 259,00 PLN

III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.3.11

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w roku 2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy