ZARZĄDZENIE  NR   48 /21.

WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia  22 marca 2021 roku

w sprawie określenia warunków sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, nieruchomości położonej w gminie  Raszyn obręb  Wypędy  oraz podania do wiadomości publicznej  wykazu.

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/286/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 października 2020r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Wypędach w Gminie Raszyn, oraz art. 28 ust.1 i 2, 35 ust. 1 i 2, 67 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej i określa się warunki sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego dla osób będących właścicielami działek sąsiednich do nieruchomości niezabudowanej obręb Wypędy, oznaczonej jako działka  nr ew. 171/4 o pow. 1196 m. kw. uregulowanej w KW Nr WA1P/00132152/1 w ten sposób, że:

1.       Cena wywoławcza nieruchomości za działkę nr ew. 171/4 wynosi: 299.000,00 zł.

    Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek 23% podatek VAT.

2.       Sposób korzystania z nieruchomości zabudowa usługowa i obiekty produkcyjne oraz składy magazynów zgodnie z zapisami planu miejscowego.

3.       Szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości określa wykaz, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, położonego w Wypędach, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.