Raszyn, dnia 30.03.2021 r.

OŚGK.6331.16.2019.BB(48)

OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

    Zgodnie z art. 28, 36, art. 35 § 3 i art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) informuję, iż z uwagi na powzięcie przez organ informacji o zmianie stron postępowania jak i umożliwienie tym stronom czynnego udziału w postepowaniu zgodnie z art. 10 k.p.a., postępowanie administracyjne wszczęte w sprawie zbadania czy na dz. nr ew. 2256, 2257, 2249, 2250, 853/26, 854/10, 855/11, 856/8, doszło do podnoszenia terenu działek oraz zmiany stosunków wodnych, na działkach sąsiednich ze szkodą dla działki nr ew. 2239 w miejscowości Nadarzyn, gm. Nadarzyn, nie może być załatwione w terminie określonym w art. 35 k.p.a. 
    W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 14.05.2021 r.
    Jednocześnie informuję, że stronie postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

    Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

    Mając na względzie występujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz wynikającego z tego ograniczeniami sugeruje się aby dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawa odbywało się za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail na adres: bboros@raszyn.pl

    Obwieszczenie opublikowano poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń w dniu 30.03.2021 r..