ZARZĄDZENIE Nr 56/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 31 marca 2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.  257 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie  z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI      171.058.624 zł.

1.wydatki bieżące – 144.715.107 zł.

2.wydatki majątkowe – 26.343.517 zł.

 

§2.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.