Zarządzenie Nr 52/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia  31 marca 2021 r.

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Raszyn za 2020 r.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz art.13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1461)

zarządzam, co następuje:

 

§1.

1.      Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r. zgodnie z załącznikami:

 

Nr 1 -

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2020r. wraz z tabelami od 1 do 6

Nr 2 -

Sprawozdanie z dochodów budżetu gminy za 2020 r.

Nr 3 -

Sprawozdanie z wydatków budżetu gminy za 2020 r.

Nr 4 -

Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 r.

Nr 5 -

Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

Nr 6 -

Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r.

Nr 7 -

Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizacje zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa w 2020 r.

Nr 8 -

Zestawienie dotacji udzielonych w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Nr 9 -

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019r., sfinansowanych w roku 2020 (w I półroczu)

Nr 10 -

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020,

Nr 11 -

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.,

Nr 12 -

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Raszyn prowadzących w roku 2020 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Nr 13 -

Zestawienie wydatków poniesionych na programy finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Nr 14 -

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w roku 2020

 

przedstawić Radzie Gminy.

 

2.      Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r. zgodnie z załącznikami określonymi w § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.