Raszyn, dnia 15 kwietnia 2021 r.

ZP.271.1.2.2021.DC(12)

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Wykonanie prac konserwacyjnych oraz robót remontowych kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Raszyn” – w zakresie zadania nr 1 „Wykonywanie mechanicznej i hydrokinetycznej konserwacji i bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i separatorów wraz z wykonaniem inspekcji TV / monitoringu wizyjnego wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Raszyn, będącej własnością Gminy Raszyn”, wybrana została oferta nr 4, firmy:

 

 

SPECTARE Sp. z o.o.

ul. Obrońców Tobruku 25/144, 01-494 Warszawa

 

 

- z ceną łączną za wykonanie zamówienia 78 915,60 zł brutto

- czasem przystąpienia do prac /robót od zgłoszenia przez Zamawiającego do ich realizacji – 11 godzin,

- na wykonane roboty i wbudowane materiały firma oferuje – 3 lata gwarancji i 5 lat rękojmi

- z terminem realizacji zamówienia:– 15 grudnia 2021 r.

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SWZ oraz w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała najwyższą sumę punktów – 100. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium czas przystąpienia do prac/ robót od zgłoszenia ich do realizacji – 20 pkt., w kryterium okres udzielonej gwarancji – 20 pkt.

 

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-ściekowej „GEO-NOWA” Sp. z o.o.

ul. Leśna 1, Józefów, 05-860 Płochocin

 

Cena oferty – 118 610,00 zł brutto

Czas przystąpienia do prac/ robót od zgłoszenia przez Zamawiającego – 11 godzin;

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:3 lata gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 grudnia 2021 r.

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6

 

 

Oferta nr 2

GSG Industria Sp. z o.o.

ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin

 

Cena oferty – 97 636,32 zł brutto

Czas przystąpienia do prac/ robót od zgłoszenia przez Zamawiającego – 10 godzin;

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:3 lata gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 grudnia 2021 r.

Oferta uzyskała w kryterium cena: 48,49 pkt., w kryterium czas przystąpienia do prac/ robót od zgłoszenia przez Zamawiającego – 20 pkt., w kryterium okres gwarancji – 20 pkt.

Łącznie oferta uzyskała – 88,49 punktów.

 

 

 Oferta nr 4

Spectare Sp. z o.o.

ul. Obrońców Tobruku 25/144, 01-494 Warszawa

 

Cena oferty – 78 915,60 zł brutto

Czas przystąpienia do prac/ robót od zgłoszenia przez Zamawiającego – 11 godzin;

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję:3 lata gwarancji i 5 lat rękojmi.

Termin realizacji zamówienia –do 15 grudnia 2021 r.

Oferta uzyskała w kryterium cena: 60,00 pkt., w kryterium czas przystąpienia do prac/ robót od zgłoszenia przez Zamawiającego – 20 pkt., w kryterium okres gwarancji – 20 pkt.

Łącznie oferta uzyskała – 100,00 punktów.