Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

ASYSTENT RODZINY 1/2 etatu

Zadania wykonywane na stanowisku:

• wsparcie  i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ;
• kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny;
• systematyczna , indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek z ternu Gminy Raszyn;
• współpracował z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
•  pomaganie rodzinie w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych,
• pomaganie i edukowanie w kwestii racjonalnego zarządzania budżetem domowym,
•  pomaganie rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wspieranie ich aktywności społecznej,
• motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami.
• asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
• asystent rodziny może wykonywać pracę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

Niezbędne wymagania dla kandydata:

• obywatelstwo polskie
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• wypełnia obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
• posiada co najmniej roczny staż pracy;
• udokumentowane doświadczenie w pracy z rodzinami i osobami wykluczonymi społecznie;                                  
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
•  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia

• kwestionariusz osobowy*;
• CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
• oświadczenie o niekaralności;
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*;
• kopie świadectw pracy (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy);
• klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych*.
   Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:”Nabór na stanowisko   asystenta rodziny”.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Raszynie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokumenty kandydatów  którzy się nie zakwalifikowali  zostaną odesłane pocztą lub odebrane osobiście.


*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie