Raszyn, dnia 7.05.2021 r.

 

OŚGK.6220.11.2020.JK(22)

 

«|%elementy_przesylki%elem_pelny_numer_sk»

 

OBWIESZCZENIE/INFORMACJA

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 7.05.2021 r. wydał decyzję nr 34/2021, znak: OŚGK.6220.11.2020.JK(21) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Kinetycznej w Dawidach, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie dz. nr 141/4, 141/7, 144/1, 149/1, 154/1, 159/1, 162/1 163/1, 163/4, 172/1, 173/1, 179/3 obręb nr 0001 Dawidy.

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu – wejście główne. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19” ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+22 701-79-06, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: jkozlowski@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 1 egzemplarz.