Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

                                                                                                                Raszyn, dnia 25 maja 2021 r.

ZP.271.1.6.2021.DC(8)

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowa strażnicy OSP we wsi Dawidy, gmina Raszyn”

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

 

Pytanie nr 1

Czy drzwi wewnętrzne należy wycenić jako przylgowe czy bez przylgowe?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Drzwi należy wycenić jako przylgowe.

 

 

Pytanie nr 2

Jaki należy przyjąć kolor dla okleiny CPL HQ 0,7 - drzwi D7-D8a?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Kolor okleiny dla drzwi D7 – D8a  - należy przyjąć jasny buk.

 

Pytanie nr 3

Jaką należy przyjąć grubość okleiny bukowej – drzwi D9-D11?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Grubość okleiny dla drzwi D9-D11 – należy przyjąć 0,7.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie wymiaru zew. drzwi D11.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wymiar zewnętrzny drzwi D11 – 140x210.

 

Pytanie nr 5

Czego dotyczy opis zamieszczony w uwagach o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2K ? Drzwi wew. nie bada się pod kontem przenikalności.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Błąd w opisie.

 

Pytanie nr 6

Czy w związku z wysokim poziomem wody gruntowej w ofercie należy przewidzieć odwodnienia wykopu?

Zamawiający udziela odpowiedzi

W związku z wysokim stanem wód gruntowych oraz okresem intensywnych opadów atmosferycznych zaleca się uwzględnienie w ofercie odwodnienia wykopu.

 

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że budynki 1,2,4,5 zostały już rozebrane – zgodnie z przedmiarem.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 9 do postępowania ,,Zamawiający informuje, iż budynki 1,2,4,5 (garaże) zostaną przeniesione przez obecnych Użytkowników i są poza zakresem Wykonawcy”.

 

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 

 

 

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

 

Raszyn, dnia 24 maja 2021 r.

ZP.271.1.6.2021.DC(6)

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowa strażnicy OSP we wsi Dawidy, gmina Raszyn”

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

Proszę o uzupełnienie TOMU I -branża budowlana projektu wykonawczego wyposażenia o brakujący:

- dział II. Dokumentacja techniczna .Opis wyposażenia

- dział III. Dokumentacja rysunkowa . Zestawienie wyposażenia – ruchome, meble, AGD.

oraz Specyfikacja mebli z wyposażenia.

W związku z brakami w dokumentacji zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do przetargu.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 9 do postępowania, w ramach wyposażenie wewnętrznego należy wykonać wyposażenie stałe  w tym w pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych, sanitariaty zgodnie z rys A3-A5 oraz zgodnie z rys A-1 i opisem, za-kupić i zamontować ekran wraz z rzutnikiem. Dostarczyć i zamontować wyposażenie wyszczególnione w tym projekcie oraz wykończyć pomieszczenia zgodnie z opisem.

Pozostałe wyposażenie-meble i AGD znajduje się poza zakresem niniejszego zamówienia.

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert.

 

Pytanie nr 2

Proszę o informację czy całe wyposażenie z projektu ma być uwzględnione przy wycenie do przetargu, ponieważ w przedmiarze nie ma wszystkich pozycji wyposażenia łazienki, a w Zestawieniu Wyposażenia nie zgadzają się ilości względem tego co jest w projekcie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie  z SWZ dział XVIII – sposób obliczania ceny oferty, pkt 18.3  Wynagrodzenie winno być określone w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wiedzę własną, po zapoznaniu się z warunkami realizacyjnymi w terenie (jako materiał pomocniczy Zamawiający dostarcza przedmiary robót, które nie stanowią podstawy do wyliczenia ryczałtowej ceny ofertowej brutto).

 

Pytanie nr 3

Prosimy o określenie następujących parametrów sieci gazowej

- detektorów gazu

- lamp i syren

- modułu sterującego.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający zamieszcza w załączeniu schemat instalacji.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00051133/01 z dnia 2021-05-11

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

 

Budowa strażnicy OSP we wsi Dawidy, gmina Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa strażnicy OSP we wsi Dawidy, gmina Raszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfe551f0-b240-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051133/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11 12:50

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001246/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa Strażnicy OSP w Dawidach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.raszyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.raszyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone zostały w pkt. XII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul.

Szkolna 2a, 05-090 Raszyn , - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl , - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa strażnicy OSP we wsi Dawidy, gmina Raszyn” znak: ZP.271.1.6.2021.DC, prowadzonym w trybie podstawowym,- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2021.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Dawidy, na działce nr ew. 91, 93/2 gmina Raszyn wraz z instalacją elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacją deszczową, oświetleniem zewnętrznym, wentylacją mechaniczną, zbiornikiem na wodę opadową, placem zabaw masztami i zagospodarowaniem terenu oraz rozebranie budynku murowanego. Na realizację zadania składa się wykonanie obiektu składającego się z części dwukondygnacyjnej biurowo-socjalnej wraz z sanitariatami, szatniami, korytarzem, salą wielofunkcyjną, pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi oraz części jednokondygnacyjnej garażowej – garaż dla samochodów gaśniczych wraz z kotłownią, pomieszczeniami sprzętu, konserwatora i dowodzenia. W ramach zadania należy wykonać również instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, kanalizację deszczową, oświetlenie zewnętrzne, wentylację mechaniczną i klimatyzację, monitoring oraz instalację alarmową, zbiornik na wodę opadową, plac zabaw oraz maszty wraz z zagospodarowaniem terenu. W/w roboty należy wykonać zgonie z załączonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, STWiORB oraz opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45262300-4 - Betonowanie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).Zakres w/w robót może dotyczyć wykonania robót ziemnych, rozbiórkowych, przy wykonywaniu robót tynkarskich, betonowania, wykonania izolacji cieplnej budynku, montażu okien, przy robotach brukarskich, wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparte na: - danych wyjściowych do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku,- cenach materiałów i sprzętu, które nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu,- nakładach robocizny i nakładach rzeczowych z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%Okres gwarancji – waga kryterium 15% Okres rękojmi – waga kryterium 5% Okres serwisowania urządzeń oraz sprzętu – waga kryterium 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres serwisowania urządzeń oraz sprzętu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w zakresie sytuacji ekonomicznej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł (słowne: trzy miliony złotych). 2) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej a) w zakresie posiadanego doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał roboty, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, tj.:- 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie /rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej , budynków kultury fizycznej i sportu, budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, galerii handlowo – usługowych, budynków biurowych, budynków Strażnic Straży Pożarnej o zakresie robót budowlano – montażowych podobnym jak w przedmiotowym obiekcie, wykonanych za kwotę co najmniej 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych) każda z robót; b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej:- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego ). Kierownik budowy musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie/ przebudowie/ remoncie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto za jedną budowę. - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego ). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót przy robotach instalacji sanitarnej w zakresie min. 1 (jednego) zadania o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto za jedną budowę. - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego ). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót przy robotach instalacji elektrycznej w zakresie min. 1 (jednego) zadania o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto za jedną budowę. W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ; Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ;3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.

9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 9.4 SWZ. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 9.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:9.4.2. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.3a) SWZ – dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie mniejszej niż wskazanej w warunku – załącznik wykonawcy; 9.4.3. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (były wykonane należycie) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);9.4.4. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – którego wzór stanowi Załącznik 4a.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm./

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty te występujące wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna):a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania, należy dołączyć do oferty odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych w zdaniu 1 dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie jak oferta, obejmujące umocowanie w wyżej opisanym zakresie (lub ciąg pełnomocnictw) c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego okoliczności, tj.: - możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp.;- okoliczności wskazanych w załączniku do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryteria oceny ofert

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dokumenty do przetargu - ZP6 Budowa Strażnicy dla OSP Dawidy