Raszyn, dnia 28 maja 2021 r.

ZP.271.1.8.2021.DC(3)

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn”

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

1.Czy zamawiający ma dokumentację na przebudowę dróg objętych zamówieniem.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie posiada dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg objętych  postępowaniem. Postepowanie przetargowe dotyczy wykonania projektów dla sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej. W projekcie należy ująć odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

 

Pytanie nr 2

Zadanie 8 czy zamawiający ma ustalenia z GDDKiA.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie posiada żadnych uzgodnień z GDDKiA ani innymi zarządcami dróg. Wszelkie uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji projektowej leżą po stronie Wykonawcy.

 

Pytanie nr 3

dot np zad 1 dz 83/40 ale problem ten występuje także w innych zadaniach

działka

L=

spadek

wzrost rz

rz bez

zagłębienie

85/57

280

0,50%

1,4

107,24

1,86

83/40

340

0,50%

1,7

107,8

0,40

jak widać zagłębienie na dz. 83/40 na końcu kanału wychodzi 0,4 ppt co dla rury Dz200 daje przykrycie 20cm

jest niezgodne z PN-EN czy w takim przypadku :

  1. kanalizacja ciśnieniowa z UZT (czy UZT na posesjach w takim przypadku też będzie przedmiotem zamówienia)
  2. pompownia kanalizacyjna sieciowa w drodze
  3. rezygnacja z zadania

Włączenie jest już na granicy przemarzania gruntu.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na etapie projektowania w przypadku sytuacji gdy zgłębienie kanału grawitacyjnego będzie niewystarczające należy przewidzieć zastosowania odpowiedniej izolacji lub zaprojektować kanalizację ciśnieniową wraz z przepompownią.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 

 

WAŻNE

Działąjąc na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza zmiany do zamówienia w zakresie zadania nr 5.

W załączeniu zamieszczone zostały zmienione materiały z dopiskiem "po modyfikacji", w któych wprowadzone zostały zmiany

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00063512/01 z dnia 2021-05-25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: /BZP 00063512/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 12:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00060649/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą: Zadanie nr 5

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworowa”

W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej w Baśniowej. W ul. Perłowej i ul. Turkusowej przewidziano zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, zaś w ul. Uroczej sieć wodociągową Przewidywane ilości:

  kanał kanalizacyjny grawitacyjny 665 m,

  odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 200 m,

  sieć wodociągowa 421 m,

  przyłącza wodociągowe do budynków 20 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi

Po zmianie:

Zadanie nr 5

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworowa”

W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej w Baśniowej oraz sięgaczu w ul. Warszawskiej. W ul. Perłowej i ul. Turkusowej przewidziano

zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, zaś w ul. Uroczej sieć wodociągową Przewidywane ilości:

  kanał kanalizacyjny grawitacyjny 880 m,

  odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 210 m,

  sieć wodociągowa 641 m,

  przyłącza wodociągowe do budynków 16 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmieniony został zakres wykonania projektów dokumentacji w zakresie zadania nr 5

 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00060649/01 z dnia 2021-05-20

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52b8448a-b967-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00060649/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-20 15:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001246/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.raszyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.raszyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone zostały w pkt. XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn” znak: ZP.271.1.8.2021.DC, prowadzonym w trybie podstawowym, - odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2021.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy Bankowe” W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Tęczowej i Tulipanowy Zakątek oraz sieci kanalizacyjnej w sięgaczu ul. Starzyńskiego (działka nr ew. 151/4).

Przewidywane ilości:

• kanał kanalizacyjny grawitacyjny 770 m,

• odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 215 m,

• sieć wodociągowa 540 m,

• przyłącza wodociągowe do budynków 26 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Zakres w/w usług w zakresie każdego z zadań może dotyczyć wykonania czynności dodatkowych polegających na wykonaniu projektów sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej dla kolejnych dodatkowych odcinków sieci

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Termin przekazania koncepcji projektowej – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łady”

W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej w części ul. Migdałowej, Karmelowej, Bakaliowej, Daktylowej i Pistacjowej. Przewidywane ilości:

• kanał kanalizacyjny grawitacyjny 1190 m,

• odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 305 m,

• sieć wodociągowa 1245 m,

• przyłącza wodociągowe do budynków 20 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Zakres w/w usług w zakresie każdego z zadań może dotyczyć wykonania czynności dodatkowych polegających na wykonaniu projektów sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej dla kolejnych dodatkowych odcinków sieci.

W/w usługi, zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Termin przekazania koncepcji projektowej – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczki” W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej w części ul. Bratniej, Świerkowej, Jarzębinowej, Szybowcowej, Pięknej. Przewidywane ilości:

• kanał kanalizacyjny grawitacyjny 1713 m,

• odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 305 m,

• sieć wodociągowa 1807m,

• przyłącza wodociągowe do budynków 15 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Zakres w/w usług w zakresie każdego z zadań może dotyczyć wykonania czynności dodatkowych polegających na wykonaniu projektów sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej dla kolejnych dodatkowych odcinków sieci. W/w usługi, zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Termin przekazania koncepcji projektowej – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falenty Nowe” W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej w sięgaczu ul. Willowej (działka nr ew. 132/10) i sięgacz ul. Falenckiej (działka nr ew. 118/20) w ul. Panoramy, ul. Falencka, sięgacz ul. Droga Hrabska (działka nr ew. 10/18) przewidziano zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej. Przewidywane ilości:

• kanał kanalizacyjny grawitacyjny 1470 m,

• odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 310 m,

• sieć wodociągowa 260 m,

• przyłącza wodociągowe do budynków 9 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Zakres w/w usług w zakresie każdego z zadań może dotyczyć wykonania czynności dodatkowych polegających na wykonaniu projektów sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej dla kolejnych dodatkowych odcinków sieci.

W/w usługi, zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Termin przekazania koncepcji projektowej – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworowa” W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej w Baśniowej. W ul. Perłowej i ul. Turkusowej przewidziano zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, zaś w ul. Uroczej sieć wodociągową Przewidywane ilości:

• kanał kanalizacyjny grawitacyjny 665 m,

• odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 200 m,

• sieć wodociągowa 421 m,

• przyłącza wodociągowe do budynków 20 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Zakres w/w usług w zakresie każdego z zadań może dotyczyć wykonania czynności dodatkowych polegających na wykonaniu projektów sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej dla kolejnych dodatkowych odcinków sieci. W/w usługi, zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Termin przekazania koncepcji projektowej – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszyn i Rybie” W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej w miejscowości Raszyn oraz sieci kanalizacyjnej w Al. Krakowskiej. W Przypadku ul. Rzepichy w miejscowości Rybie przewidziano zaprojektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej. Przewidywane ilości:

• kanał kanalizacyjny grawitacyjny 270 m,

• odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 35 m,

• sieć wodociągowa 230 m,

• przyłącza wodociągowe do budynków 6 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Zakres w/w usług w zakresie każdego z zadań może dotyczyć wykonania czynności dodatkowych polegających na wykonaniu projektów sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej dla kolejnych dodatkowych odcinków sieci. W/w usługi, zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Termin przekazania koncepcji projektowej – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolszyn Nowy” W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodociągowej w ul. Figowej/Krokusowej oraz wodno – kanalizacyjnej w Za Olszyną.

Przewidywane ilości:

• kanał kanalizacyjny grawitacyjny 250 m,

• odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 75 m,

• sieć wodociągowa 850 m,

• przyłącza wodociągowe do budynków 18 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Zakres w/w usług w zakresie każdego z zadań może dotyczyć wykonania czynności dodatkowych polegających na wykonaniu projektów sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej dla kolejnych dodatkowych odcinków sieci. W/w usługi, zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy – oddzielnie dla każdego z zadań.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Termin przekazania koncepcji projektowej – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Nowy” W ramach przedmiotowego zakresu przewidziano zaprojektowanie sieci wodno kanalizacyjnej dla działek na odcinku od ul. Sadowej do działki nr ew. 42

Przewidywane ilości:

• kanał kanalizacyjny grawitacyjny 612 m,

• odgałęzienia kanału kanalizacyjnego głównego do studzienki na posesji 70m,

• sieć wodociągowa 560 m,

• przyłącza wodociągowe do budynków 9 szt.

Podane ilości są ilościami przewidywanymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Zakres w/w usług w zakresie każdego z zadań może dotyczyć wykonania czynności dodatkowych polegających na wykonaniu projektów sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej dla kolejnych dodatkowych odcinków sieci.

W/w usługi, zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Termin przekazania koncepcji projektowej – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

7.2.4. SWZ: zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub w przypadku świadczeń ciągłych, również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te były wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (lub są wykonywane), a jeśli wykonawca z przyczyn nie zależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub trwających nadal, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, tj. wykonał: - co najmniej 2 (dwa) zamówienia w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i /lub wodociągowej o długości co najmniej 200 mb każde z zamówień. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wystarczy aby Wykonawca wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie jednego zadania.

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiednio dla każdego z zadań, na które składana jest oferta, tj.: minimum po 2 (dwie) osoby (projektant oraz osoba sprawdzająca) posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga wyżej określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ; Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ; 3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz usług spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania); 9.4.3. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.8. Ofertę składa się na „Formularzu ofertowym” – wraz z formularzem ofertowym, wykonawca składa: 11.8.1 Załącznik cenowy do formularza ofertowego – odpowiednio dla zadania (zadań) na które składania jest oferta – Załącznik nr 7 11.8.2 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1, 11.8.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ), o którym mowa w Rozdziale X SWZ – pkt. 10.3, 11.8.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania. 11.8.5 Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy, 11.8.6 W sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców- załącznik Wykonawcy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – którego wzór stanowi Załącznik 4a.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty te występujące wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna):a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania, należy dołączyć do oferty odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych w zdaniu 1 dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie jak oferta, obejmujące umocowanie w wyżej opisanym zakresie (lub ciąg pełnomocnictw) c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego okoliczności, tj.: - możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp.;- okoliczności wskazanych w załączniku do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby

wykonawców:

Cena- waga kryterium 60%

Termin przekazania koncepcji projektowej – waga kryterium 40%