Raszyn, 14 czerwca 2021 roku

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Raszynw sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(
Dz. U. 2020 poz. 1057
)

Na podstawie Art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że wpłynęła do niego oferta Stowarzyszenia na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola”, dotycząca realizacji zadania: „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry”.

Punkt I. Treść wniosku własnego.

Nazwa wnioskodawcy Tytuł zadania Kwota dofinansowania Termin realizacji
Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola” Zorganizowanie wypoczynku letniego dla niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry”. 10 000 zł Do dnia 20.08.2021 r.

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.

Na podstawie Art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.

Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą.