Raszyn, dnia 17.06.2021 r.

OSS.8010.1.2021


OGŁOSZENIE
O WYNIKU KONKURSU

Przeprowadzonego zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) i art. 48 ust. 1 i 4 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn.zm), Wójt Gminy Raszyn informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację:

Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2025”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2007, 2008 i 2009 mieszkanek Gminy Raszyn

I. Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota
ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa

- z łączną ceną brutto za realizację programu: 253 920,00 zł. brutto
- z terminem realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2022 r.

Uzasadnienie wyboru- wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane przez Zamawiającego.

II. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:
Nie dotyczy

III. Oferty Wykonawców, które podlegają odrzuceniu:
Nie dotyczy

IV. Oferty Wykonawców, które nie podlegają odrzuceniu:
Nie dotyczy