Raszyn, dnia 22.06.2021 r.

OŚGK.6331.16.2019.BB(65)

OBWIESZCZENIE
o wniesieniu odwołania

Na podstawie art. 49, 49a zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wniesieniu przez stronę postępowania odwołania od Decyzji Wójta Gminy Raszyn nr 35/2021 z dnia 14.05.2021 r. znak OŚGK.6331.16.2019.BB(56).

Odwołanie zostało przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Warszawie w terminie określonym w art. 133 kpa.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie opublikowano poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń w dniu 22.06.2021 r.