Zarządzenie Nr 123 /2021
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 22 lipca 2021r.

w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu do niezabudowanej nieruchomości położonej w Falentach, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 194 o powierzchni 0,0500 ha.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 109 ust 1 pkt 2 i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy oświadcza, że nie korzysta z prawa pierwokupu do niezabudowanej nieruchomości położonej w Falentach, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 194 o powierzchni 0,0500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00054875/4, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 16.07.2021r. Rep. A. nr 1349/2021, zawartej przed notariuszem Rafałem Wandorem w Kancelarii Notarialnej w Raszynie przy alei Krakowskiej 29.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

    W dniu 16.07.2021 roku przed notariuszem Rafałem Wandorem została zawarta warunkowa umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Falentach, powiat pruszkowski, województwo mazowiecki, stanowiącej działkę nr 194 o pow. 0,0500 ha dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr WA1P/00054875/4, pomiędzy: Panem Zbigniewem Andrzejem Jahns działającym w imieniu i na rzecz Pani Iwony Mirosz i Panią Marzeną Zofią Mirosz z Panem Filipem Jackiem Ptasińskim za cenę w kwocie 195.000,00 zł (słownie złotych sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), opisana działka jest nieruchomością niezabudowaną oddaną w użytkowanie wieczyste do dnia 11 marca 2090 roku. Jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie.
    Wobec powyższego Wójtowi Gminy Raszyn służy prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r poz. 65 ze zm.). Z uwagi na brak zasadności nabycia powyższej nieruchomości Wójt Gminy Raszyn nie korzysta z przysługującego mu prawa.