OŚGK.271.22.2021.JB(5)

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości nieprzekraczającej 130 000,00zł

zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019r. przepisów Prawa zamówień

 

 

I.    Zamawiający: Gmina Raszyn

Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup drzew oraz krzewów w 2021r.”

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.     Specyfika głównych wymagań

Przedmiotem jest sukcesywny zakup następujących

          Drzewa:

  1. klon (Acer Globosum) w ilości 10szt., wys. min. 250cm
  2. lipa drobnolistna (Greenspire) w ilości 10szt.,wys. min 250cm
  3. Jabłoń rajska w ilości 10 szt., wys. min 200cm
  4. buk kolumnowy (Dawyck Purpure)  w ilości 10szt., wys.  min 250cm
  5. dąb zwykły Fastigiata w ilości 15 szt., wys. min. 250cm
  6. grab pospolity Fastigiata w ilości 15 szt., wys. min. 250cm

         Krzewy:

1. krzewuszka  100szt., wys. min 30cm

2. irga               100szt., wys. min 30cm

3. pęcherznica   100szt., wys. min 30cm

4.  berberys       100szt., wys. min 30cm

5. tuja szmaragd 50szt., wys. min100cm

        

2.   Drzewa liściaste ( szkółkowane min 2 x ) forma pienna Pa 200, obwód na wysokości 100 cm,  14-16 cm, z wykształtowaną koroną i  przewodnikiem.

Forma sprzedaży drzew : bryła korzeniowa zabezpieczona jutą szkółkarską  i siatką metalową lub kontener, względnie  pojemnik szkółkarski z tkaniny polipropylenowej.

Krzewy liściaste: rośliny uprawiane w pojemnikach z przerośniętą bryłą korzeniową - wielkość pojemnika: nie mniejsza niż C2 ( dwa litry  ), wysokość rośliny w pojemniku nie mniejsza niż 30cm .

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia drzew i krzewów: chorych, przesuszonych, uszkodzonych mechanicznie, z gołym systemem korzeniowym lub z nie przerośniętą bryłą korzeniową .

3.  Faktyczne ilości oraz rodzaj zakupywanych drzew i krzewów określi przedstawiciel Zamawiającego na podstawie składanych kolejno zapotrzebowań materiałowych telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Łączna ilość nie przekroczy ilości określonej w przedmiocie zamówienia.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy tych materiałów do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt i ryzyko bez obciążenia kosztami z tego tytułu Zamawiającego.

5.         Wykonawca zobowiązuje się realizować jednostkowe zamówienia każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

6.         Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiału roślinnego z bryłą korzeniową                           w pojemnikach, sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67022 i PN - 87/R-67023 właściwe oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, klasa, wybór, wielkość, numer normy.

7.   Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31 października 2021r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

8.    Kryteria oceny ofert: cena 100%

9.    Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

10.  Przedmiot zamówienia opisany został według następujących kodów CPV:

03121100 – żywe rośliny, bulwy, korzenie sadzonki i rozsady.

11. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

1.          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2.          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

4.          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1.1        Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – według wzoru formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

1.2        Wypełniony i parafowany wzór umowy,

2.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
       
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu. Każdy wykonawca otrzymujący informację faksem zobowiązany jest do potwierdzenia jej otrzymania.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1.       Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Pani Jolanta Banasiak tel. (22) 701-79-12, fax. 22 701 77 71

2.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w następujących godzinach tj.: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek 8.00 – 15.00 oraz w piątek 8.00 – 13.00.

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem OŚGK.271.22.2021.JB „ Zakup drzew oraz krzewów w 2021 roku” należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dnia 29.07.2021r.. (liczy się data wpłynięcia do kancelarii w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn).

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1.       Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, w sposób czytelny należy przedstawić cenę brutto za udzielenie przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane  z wykonaniem zamówienia tj. „dostawa materiału – drzew i krzewów”.

2.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.       Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

IX. Informacje o formalnościach

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę firmy, albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego wybrano wraz uzasadnieniem jego wyboru.

2.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

5.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych                        

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn mający siedzibę przy ul. Szkolnej 2A w Raszynie reprezentowana przez  Wójta Gminy Raszyn.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Raszyn można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez email iod@raszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późń. zm. ).

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  obsługa prawna

c)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Raszyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Raszyn.

6.   W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
d)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  osobowych.

7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Raszyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Gminie Raszyn ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

9.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.

10.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

Załączniki:

1.       Projekt umowy.

2.       Formularz cenowo-ofertowy.