ZARZĄDZENIE Nr 122/2021
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2021 r. zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 876.826 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 167.493.366 zł
i obejmuje:
1.dochody bieżące – 159.541.018 zł.
2.dochody majątkowe – 7.952.348 zł.

§ 2.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 876.826 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 181.762.960 zł.
1.wydatki bieżące – 146.351.390 zł.
2.wydatki majątkowe – 35.411.570 zł.

§ 3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.