Ogłoszenie nr 2021/BZP 00127796/01 z dnia 2021-07-27

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Roboty budowlane

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.bip.raszyn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e80fed4-cdc4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127796/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27 11:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001246/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn

1.1.3 Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083700/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2021.DC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 5422617,10 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4929651,91 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1                                                                                                                                                       

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowej w miejscowości Janki na terenie gm.

Raszyn”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu mieszanego grawitacyjno-ciśnieniowego w miejscowości Janki, gmina Raszyn. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego, sieci ciśnieniowej, wraz z niezbędnym uzbrojeniem w ulicy Wichrowej w miejscowości Janki, gmina Raszyn.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 627597,76 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w miejscowości Janki na terenie gm.

Raszyn”

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w ulicy Radosnej w miejscowości Janki, gmina Raszyn. Zakresem zadania objęto fragment ulicy Poniatowskiego działka ewid. nr 334/9 (miejsce włączenia sieci kanalizacyjnej) oraz pas ulicy Radosnej od działki ewidencyjnej nr 336/5 do 335/11.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 88786,93 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w miejscowości Laszczki na terenie gm.

Raszyn”

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego ulicy Świerkowej w miejscowości Laszczki, gmina Raszyn.

W zakres zadania wchodzą:

  kanały sanitarne grawitacyjne, •

  odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do granicy działek przyległych do pasa drogowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 44033,21 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Czarnej Olchy i Owocowej w miejscowości Laszczki i Falenty Duże na terenie gm. Raszyn”

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej z odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego i sieci wodociągowej w Gminie Raszyn, w miejscowości Laszczki ulica Owocowa i Czarnej Olchy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1574832,55 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Sokołowskiej i Żwirowej w miejscowości Janki i Puchały na terenie gm. Raszyn”

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego w ulicy Żwirowej w miejscowości Puchały oraz w ulicach Żwirowej, Zdrojowej, Sokołowskiej i Ku Słońcu w miejscowości Wypędy gm. Raszyn

Trasa sieci kanalizacyjnej znajduje się w terenie, dla którego organem wydającym pozwolenie na budowę jest Starosta Pruszkowski oraz w terenie, dla którego organem wydającym pozwolenie na budowę jest Wojewoda Mazowiecki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1764586,63 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widok w miejscowości Dawidy Bankowe na terenie gm. Raszyn”

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego ulicy Widok w miejscowości Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 509938,78 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Godebskiego w miejscowości

Raszyn na terenie gm. Raszyn”

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągową z rur ciśnieniowych PVC w rejonie ul. Godebskiego w Raszynie dz. nr 1044/26 obręb Raszyn 01:

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 95405,35 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w miejscowości Rybie na terenie gm. Raszyn” Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z rur PE, które łączone będą metodą zgrzewania doczołowego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z zadań, określony został odpowiednio: w Załączniku nr 5 – w projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 6 – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 4.5.5.) Wartość części: 224470,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 520894,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 564000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 520894,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230008885

7.3.3) Ulica: Postępu 196

7.3.4) Miejscowość: Mysiadło

7.3.5) Kod pocztowy: 05-515

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 520894,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136450,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206984,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135450,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230008885

7.3.3) Ulica: Prosta 196

7.3.4) Miejscowość: Mysiadło

7.3.5) Kod pocztowy: 05-515

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 136450,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48843,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82656,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48843,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230008885

7.3.3) Ulica: Prosta 196

7.3.4) Miejscowość: Mysiadło

7.3.5) Kod pocztowy: 05-515

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48843,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w zakresie zadania nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2845746,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2845745,45 PLN

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w zakresie zadania nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4277952,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4277952,30 PLN

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 461299,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 974000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 461299,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BKW Bogdan Tarnowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 71310255

7.3.3) Ulica: Nasutów 206C

7.3.4) Miejscowość: Niemce

7.3.5) Kod pocztowy: 21-025

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 461299,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w zakresie zadania nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194647,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 286000,00 PLN

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w zakresie zadania nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 325000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 429124,86 PLN