Umowa nr 272.1.IR.2021  zawarta w dniu 21.01.2021

Wykonawca Aneta Kępka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CLEAN-BAU Aneta Kępka z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul. Parkowej 7

Temat: Remont budynku komunalnego w Raszynie ul. Młynarska 1 –remont/ wzmocnienie konstrukcji  dachu

Termin: 20.02.2021 r

wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 15 660,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych zero groszy).