Raszyn, dnia 15 października 2021 r.

 

ZP.271.2.2.2021.DC(3)

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn w 2022 roku z podziałem na zadania

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

- dot. załącznika nr 5.1 §6 ust. 1 pkt. 5

Jaka jest wysokość kar w przypadku nieosiągnięcia poziomów recyklingu. Prośba o wskazanie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

W zał. nr 5.1 w §13 ust. 2 projektowane postanowienia umowy dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

12) W przypadku nałożenia na Gminę Raszyn kary za niewywiązania się z poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) w stosunku do strumienia odpadów odebranego przez wykonawcę. Wykonawca zapłaci karę umowną w takiej wysokości w jakiej karą zostanie obciążona Gmina.

 

W zał. nr 6.1 w pkt. 2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERENTÓW po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

10) W przypadku nałożenia na Gminę Raszyn kary za niewywiązania się z poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) w stosunku do strumienia odpadów odebranego przez wykonawcę. Wykonawca zapłaci karę umowną w takiej wysokości w jakiej karą zostanie obciążona Gmina.

 

Pytanie nr 2

- dot. załącznika nr 5.2 §6 ust. 2

Proszę o wskazanie wysokości kar umownych.

Zamawiający udziela odpowiedzi

W zał. nr 5.2 w §13 ust. 2 projektowane postanowienia umowy dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

9) W przypadku nałożenia na Gminę Raszyn kary za niewywiązania się z poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) w stosunku do strumienia odpadów odebranego przez wykonawcę. Wykonawca zapłaci karę umowną w takiej wysokości w jakiej karą zostanie obciążona Gmina.

 

W zał. nr 6.2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

11) W przypadku nałożenia na Gminę Raszyn kary za niewywiązania się z poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) w stosunku do strumienia odpadów odebranego przez wykonawcę. Wykonawca zapłaci karę umowną w takiej wysokości w jakiej karą zostanie obciążona Gmina.

 

Pytanie nr 3 

- dot. §16 ust. 1 pkt 8

Prośba o wskazanie terminu do jakiego należy raportować ilość odebranych odpadów za poprzedni miesiąc.

Zamawiający udziela odpowiedzi

W zał. nr 5.1 w §6 ust. 1 projektowane postanowienia umowy dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem umowy w szczególności:

sporządzania miesięcznych raportów i sprawozdań w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego miesiąca.

W zał. nr 5.2 w §6 ust. 1 projektowane postanowienia umowy dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem umowy w szczególności:

sporządzania miesięcznych raportów i sprawozdań w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego miesiąca.

 

Pytanie nr 4

- dot. załącznika nr 6.1 szczegółowe wymagania oferentów pkt. 9

Czy w przypadku zmiany odbiorcy/ instalacji zachodzi potrzeba zmiany umowy? Czy będzie wystarczające poinformowanie Zamawiającego o zmianie odbiorcy odpadów?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie wskazał w projektowanych postanowieniach umowy zapisów w zakresie nazwy instalacji a tym samym nie będzie potrzeby aneksowania umowy. Wystarczająca formą w zakresie zmiany instalacji będzie pisemne poinformowanie Zamawiającego o zaistniałej zmianie.

 

Pytanie nr 5

Zamawiający w pkt 7.2.2 pkt. 4 SIWZ ustanowił warunek aby wykonawca posiadał zawartą umowę z Instalacją z Instalacją Komunalną (IK) na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów kuchennych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (powstających z mechanicznej obróbki odpadów), a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację Instalacji Komunalnej oświadczenie, potwierdzające stan faktyczny;

Wnosimy o wyrażenie zgody, aby wykonawca posiadał zawartą umowę bądź zlecenie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, iż dokładnie tak brzmi warunek, w związku z powyższym nie ma potrzeby wyrażania, bądź nie wyrażania zgody.

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 

Zamawiajacy zamieszcza:

Załączniki nr 5.1, Załącznik nr 5.2, Załącznik nr 6.1 oraz Załącznik nr 6.2 - po zmianie.

Zmienione treści zostały zaznaczone na niebiesko.  

 

 

 

Polska-Raszyn: Usługi związane z odpadami

2021/S 187-486782

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a,  Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803   Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego Adres pocztowy: ul. Szkolna 2  Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni  Kod pocztowy: 05-090 Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach  Adres pocztowy: ul. Długa 49 Miejscowość: Dawidy Bankowe
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego  Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5
Miejscowość: Słomin Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie, Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21C Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 ,,W Stumilowym Lesie” w Raszynie Adres pocztowy: ul. Lotnicza 43A
Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 ,,Wyspa Skarbów” w Raszynie  Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18 Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach   Adres pocztowy: ul. Opackiego 44 Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska  E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie  Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20 Miejscowość: Sękocin Stary Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ognisko Wychowawcze w Jaworowej  Adres pocztowy: ul. Warszawska 95 Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:   Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa ,,Świetlik”  Adres pocztowy: ul. Spokojna 23 Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn  Adres pocztowy: ul. Sportowa 20 Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn Adres pocztowy: Al. Krakowska 29A Miejscowość: Raszyn Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:  Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie  Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20 Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803 Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej, Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn w 2022 roku z podziałem na zadania

Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2021.DC

II.1.2)Główny kod CPV, 90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia   Usługi

II.1.4)Krótki opis:  Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych, położonych na terenie Gminy Raszyn w roku 2022 z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Raszyn”

Zadanie nr 2 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych położonych na terenie Gminy Raszyn”

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A1 oraz Załączniku A2 do SWZ – odpowiednio dla każdego z zadań.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 410 000.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach, To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Raszyn”

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90512000 Usługi transportu odpadów

90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Raszyn"

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 43 010.00 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2022, Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zakres w/w prac będzie obejmować usługi stanowiących przedmiot zamówienia, tj. usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych położonych na terenie Gminy Raszyn

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90512000 Usługi transportu odpadów

90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych położonych na terenie Gminy Raszyn”

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 44 462.00 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2022,  Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach  Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że: w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2;

1. jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 9c ust. 1 wstawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888 ze zm.),

2. jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.),

3. jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. z 2021 r. poz. 779 z ze zm.),

4. posiada zawartą umowę z Instalacją Komunalną (IK) na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów kuchennych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (powstających z mechanicznej obróbki odpadów) a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację Instalacji Komunalnej – oświadczenie, potwierdzające stan faktyczny

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) w zakresie posiadanego doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał - lub, w przypadku świadczeń ciągłych, również wykonuje - usługi w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości umowy nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

warunki realizacji umowy, określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ - odpowiednio dla każdego zadania.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/10/2021   Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2022

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 28/10/2021   Czas lokalny: 12:00

Miejsce:   Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a

Informacja o złożonych ofertach zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:   sierpień - wrzesień 2022 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne,  Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia (działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze (również umowy o pracę tymczasową), co najmniej osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem zamówienia, w tym, co najmniej: w zakresie zadania nr 1

a) 2 osoby wykonujące czynności kierowcy;

b) 2 osoby wykonującej czynności związane z realizacja zamówienia, tj. kierowcy śmieciarek i innych pojazdów odbierających odpady, ładowaczy i innych osób obsługujących śmieciarki i pojazdy odbierające odpady

Osoby musza być zatrudnione na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę

w zakresie zadania nr 2

a) 2 osoby wykonującej czynności: kierowcy śmieciarek i innych pojazdów odbierających odpady Osoby muszą być zatrudnione na cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej wymagane uprawnienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/09/2021