Fundusze Europejskie Program Regionalny / RP / Mazowsze Serce Polski / Unia Europejska EFSiI

                                                                                                                    Raszyn, dnia 19 października 2021 r.

 

ZP.271.1.22.2021.DC(2)

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych w ramach Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap 2”

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami w PFU Zamawiający wymaga dostawy i montażu kotłów gazowych wyposażonych w zawór 4 drogowy z siłownikiem, prosimy o wykreślenie tego zapisu ze względu na to że kotły gazowe standardowo wyposażone są w zawór 3 drogowy ( wbudowane w kocioł lub na zewnątrz) i nie potrzebują zaworu 4 drogowego. W kotłach gazowych nie wymagana jest ochrona powrotu. To są urządzenia kondensujące, dlatego ten zapis o zaworze 4 drogowym jest zbyteczny.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający dopuści inny system zabezpieczający o ile będzie on zgodny z zaleceniami producenta oraz zgodny z certyfikatami i normami.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do realizacji kotły gazowe z zaworem bezpieczeństwa 3 bar?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający dopuści inny system zabezpieczający o ile będzie on zgodny z zaleceniami producenta oraz zgodny z certyfikatami i normami.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie do realizacji kotłów gazowych z maksymalną temperaturą roboczą poniżej 100 stC.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, iż sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C. co zostało wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w przypadku montażu kotłów nie wymaga montażu ciepłomierza na instalacji.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający w przypadku montażu kotłów nie wymaga montażu ciepłomierza na instalacji.

 

Pytanie nr 5

W zamieszczonych dokumentach przetargowych Zamawiający nie wskazał pojemności zbiorników do c,w.u. .Prosimy o wskazanie konkretnych pojemności zbiorników do c.w.u. i przypisaną moc kotła.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, iż pojemność zasobnika c.w.u powinna być odpowiednia dla dobranego pieca w danej lokalizacji.

 

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że zasobniki do c.w.u. przy instalacji kotłów gazowych mają być emaliowane, 1 wężownicowe, zabezpieczone min. Anodą magnezową.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza realizację zasobnika c.w.u z anodą magnezową co zostało wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie nr 7

Czy Zbiorniki do c.w.u. dla kotłów gazowych mają być wyposażone w grzałkę elektryczną , czy mieć możliwość/opcję podłączenia grzałki elektrycznej.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający dopuści inny system zabezpieczający o ile będzie on zgodny z zaleceniami producenta oraz zgodny z certyfikatami i normami.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie że w przypadku konieczności zamknięcia instalacji centralnego ogrzewania  przy montażu kotła gazowego , koszt wykonania zamknięcia układu wraz z niezbędną armaturą jest po stronie Mieszkańca.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Ze względu na fakt, iż kotły gazowe mogą być montowane tylko w układach CO zamkniętych Wykonawca zobowiązany do będzie do zamknięcia układu a koszt zamknięcia obiegu stanowić będzie koszt użytkownika.

 

Pytanie nr 9

Czy wszystkie adresy, gdzie mają być montowane kotły gazowe posiadają wykonane przyłącze do sieci gazowej? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie ilości tych adresów i odległości przyłączy gazowych do wykonania.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wszystkie adresy, pod którymi  przewidziano montaż piecy gazowych posiadają  wykonane przyłącze gazowe.

 

Pytanie nr 10

Czy każdy adres posiada instalację gazową wewnętrzną? Jeżeli nie to ile jest adresów gdzie Wykonawca ma wykonać takie instalację?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wszystkie adresy, pod którymi  przewidziano montaż piecy gazowych posiadają  instalację gazową wewnętrzną.

 

Pytanie nr 11

Czy do instalacji kotła na pellet , Zamawiający wymaga dostawy i montażu zasobnika do c.w.u.? Jeżeli tak, to jakiej pojemności?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, iż pojemność zasobnika c.w.u powinna być odpowiednia dla dobranego pieca w danej lokalizacji.

 

Pytanie nr 12

Czy w zakresie wykonawcy montażu kotła na pellet jest demontaż obecnego źródła ciepła i montaż nowego kotła pelletowego do istniejącej instalacji bez dokładania oprzyrządowania w postaci pomp obiegowych?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie prace nie będące kosztami kwalifikowanymi, a związane z wymianą instalacji mieszkańcy będą zobowiązani pokryć we własnym zakresie.

 

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że dodatkowa armatura do instalacji kotła na pellet , taka jak: pompa obiegu c.o. , c.w.u. , pompa podmieszania jest po stronie Użytkownika.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeżeli wymagana) niezbędny do podłączenia kotła do istniejącej instalacji CO oraz zasobnika CWU powinien zawierać orurowanie z rur stalowych, lub miedzianych przeznaczone do stosowania w instalacjach sanitarnych przy czym łącznie rur miedzianych powinno odbywać się przy użyciu kształtek miedzianych, lutowanych zaś  rur stalowych przy użyciu kształtek, lub spawane; naczynie wzbiorcze do instalacji CO wynikające z wielkości instalacji, zespół pompowy (pompa obiegowa CO z regulacją obrotów i sterowaniem, czujnik temperatury, automatyczny zawór bezpieczeństwa, izolacja termiczna, sprzęgło hydrauliczne) – o ile wymaga tego instalacja. Ze względu na fakt, iż kotły gazowe mogą być montowane tylko w układach CO zamkniętych Wykonawca zobowiązany do będzie do zamknięcia układu a koszt zamknięcia obiegu stanowić będzie koszt użytkownika.

 

Pytanie nr 14

Czy zakresie montażu kotła na pellet  jest montaż wkładu kominowego, czy jest on w zakresie Mieszkańca?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie prace nie będące kosztami kwalifikowanymi, a związane z wymianą instalacji mieszkańcy będą zobowiązani pokryć we własnym zakresie.

 

Pytanie nr 15

Czy instalacja kotła na pellet ma być wyposażona w moduł internetowy oraz termostat pokojowy?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Moduł internetowy winien zostać zamontowany w każdej instalacji kotła na biomasę.

 

Pytanie nr 16

Czy instalacje kotła gazowego maja być wyposażone w czujnik temperatury zewnętrznej

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, iż instalacje kotła gazowego maja być wyposażone w czujnik temperatury zewnętrznej.

 

Pytanie nr 17

Czy instalacja kotła gazowego ma być wyposażona w sterownik pokojowy?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zmawiający nie wymaga sterownika pokojowego.

 

Pytanie nr 18

Czy instalacja kotła gazowego ma być wyposażona w moduł internetowy?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Moduł internetowy winien zostać zamontowany w każdej instalacji .

 

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wymaga przygotowania opinii kominiarskiej przed montażem kotła gazowego i k. na pellet? Jeżeli tak, to po czyjej jest stronie Użytkownika/ Wykonawcy?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i jego bezpiecznego funkcjonowania.

 

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wymaga opinii kominiarskiej po skończonym montażu kotła gazowego i na pellet. Jeżeli tak, to po czyjej jest stronie?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i jego bezpiecznego funkcjonowania. 

 

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza montaż wkładu kominowego jednościennego przy instalacjach kotłów gazowych?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający dopuści montaż wkładu kominowego jednościennego przy instalacjach kotłów gazowych o ile będzie on zgodny z zaleceniami producenta oraz zgodny z certyfikatami i normami.

 

Pytanie nr 22

Prosimy  o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy i montażu pomp ciepła do potrzeb ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający potwierdza, iż wymaga dostawy i montażu pomp ciepła do potrzeb ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający anuluje parametry pomp ciepła wskazane w PFU jako minimalne. Opisane parametry pomp ciepła są błędne i wskazują na pompę ciepła na potrzeby przygotowania c.w.u. a nie ogrzewania budynków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający anuluje parametry pompy wskazane w PFU.

 

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający może udostępnić audyty energetyczne/ certyfikaty dla lokalizacji w których mają być montowane pompy ciepła?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, iż audyty i świadectwa energetyczne zostały zamieszczona wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.

 

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści do realizacji pompy ciepła , które posiadają COP na poziomie 4,5 przy parametrze A7W35?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła o współczynniku COP min. 4,6, co zostało wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie nr 26

Czy instalacja pompy ciepła ma być wyposażona w grzałkę elektryczną przepływową?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający potwierdza, iż pompa ciepła powinna być wyposażona w grzałkę elektryczną przepływową.

 

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy i montażu zbiorników do c.w.u. oraz zbiorników buforowych na potrzeby pompy ciepła zgodnie z wytycznymi producenta pomp ciepła.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający wymaga zastosowanie w pompie ciepła zasobnika c.w.u. zgodnego z certyfikatami i wytycznymi producenta. Decyzja o montażu zasobnika buforowego zależna jest od decyzji wykonawcy.

 

Pytanie nr 28

Czy instalacja pompy ciepła ma być wyposażona w moduł internetowy?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający  informuje, iż pompa ciepła  winna zostać wyposażono  w moduł internetowy.

 

Pytanie nr 29

Czy minimalna moc cieplna pomp ciepła to 18 kW, każda?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, iż prawidłowa minimalna moc cieplna pomp ciepła to 18 kW co zostało wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie nr 30

Czy budynki dla których projektuje się instalację kotła gazowego, pelletowego, pompy ciepła są budynkami istniejącymi?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, iż zakres objęty  niniejszy postepowaniem  realizowany będzie w istniejących budynkach.

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny / RP / Mazowsze Serce Polski / Unia Europejska EFSiI

WAŻNE:

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 Ustawy Prawo zamóień publicznych, Zamawiajacy informuje iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które w najbliższym czasie udzielone zostaną odpowiedzi. Zgodnie z powyższym, zmieniony został:

 termin składania ofert na: 22-10-2021 r. godz. 9:00

termin otwarcia ofert: 22-10-2021 godz.: 10:00

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00232172/01 z dnia 2021-10-14

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych w ramach Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: [1]/BZP 00232172/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-14 08:50

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00195013/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-10-14 09:00

 

Po zmianie:

2021-10-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2021-10-14 12:00

 

Po zmianie:

2021-10-22 10:00

 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 2021-11-12

Po zmianie:

2021-11-20

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny / RP / Mazowsze Serce Polski / Unia Europejska EFSiI

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00195013/01 z dnia 2021-09-28

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

 

Dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych w ramach Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych w ramach Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5256c84-204a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195013/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-28 14:08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu: Zakres wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.bip.raszyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.raszyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w pkt. XII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 70178-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń grzewczych w ramach Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap 2” znak: ZP.271.1.22.2021.DC, prowadzonym w trybie podstawowym, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2021.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń grzewczych, na piece gazowe, piece na pellet oraz pompy ciepła na terenie Gminy Raszyn. Przedmiotowy zakres realizowany będzie w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap 2”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42511000-1 - Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów

42511110-5 - Pompy grzewcze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert:

Cena- waga kryterium 60%

Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: - 1 osobą (jedną osobą), która będzie uczestniczyła w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za roboty montażowe posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych lub uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń lub dysponują osobą posiadającą ww. uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, 2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ. 3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – którego wzór stanowi Załącznik 4a

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania. 2. Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy, 3. W sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców- załącznik Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian został określony w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiący załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena- waga kryterium 60%

Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%

Załącznik do pobrania (FTP): Załącznik nr 8 Audyty_i_swiadectwa_eneregtycze.zip