UCHWAŁA NRXLIV/385/2021

Rady Gminy Raszyn
z dnia 09 września 2021r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późń.zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2021-2030 polegających na:

 1. aktualizacji prognozowanych dochodów bieżących na rok 2021
 2. aktualizacji prognozowanych dochodów majątkowych na lata 2021-2022,
 3. aktualizacji prognozowanych wydatków bieżących i majątkowych na lata 2021-2022,
 4. aktualizacji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2021,
 5. aktualizacja wyniku budżetu na lata 2021-2022,
 6. aktualizacja przychodów budżetu na lata 2021-2022,
 7. aktualizacja nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 8, na rok 2022
 8. aktualizacja wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

      na lata 2021-2022,

 1. aktualizacji dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na lata 2021-2022
 2. aktualizacji wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na lata 2021-2022
 3. aktualizacji wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na lata 2021- 2024.

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć na lata 2021-2025.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.