UCHWAŁA Nr XLIV/378/2021

RADY GMINY RASZYN

z dnia 9 września 2021 r.

 

w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu publicznego w transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Raszyn

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4oraz art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 15 ust. 5ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) Rada Gminy Raszyn  uchwala, co następuje:

 

§  1.

Określa się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu środkami transportu publicznego w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Raszyn, w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszej uchwały.

 

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§  3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.