UCHWAŁA NR XLIV/381/2021

RADY GMINY RASZYN

z dnia 9 września 2021r.

 

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Pruszkowskiego

 

Na podstawie  art.10 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy  z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 216 ust.2 pkt.3  i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Rada Gminy Raszyn wyraża zgodę na przyjęcie w roku 2021 od Powiatu Pruszkowskiego  pomocy finansowej dla Gminy Raszyn z przeznaczeniem na utrzymanie linii komunikacyjnej „R1” realizowanej w ramach publicznego transportu zbiorowego na trasie Pruszków – Reguły – Michałowice – Raszyn – Warszawa (w obie strony).

 

§ 2

Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie przyjęta przez Gminę Raszyn w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Raszyn do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Raszyn, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyjęcia i zasady rozliczenia przez  Gminę Raszyn pomocy finansowej, o której mowa w § 1.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.