Uchwała Nr XLIV/375/2021

Rady Gminy Raszyn

z dnia  9 września 2021 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/401/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

 1.  W uchwale Nr XLIV/401/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III, 

wprowadza się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a 1. Dopuszcza się etapowe sporządzanie i uchwalenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III”, oddzielnie dla każdego etapu, zwanych: „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III - część I” oraz „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III – część II”.

 

2. Granice „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III - część I” obejmują obszary w obrębie Łady i Podolszyn Nowy oznaczone na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i przebiegają:

1) dla obszaru oznaczonego literami: A-B-C-D-E-F-G-H-A

 1. od północy – oś istniejącej ul. Cynamonowej, dalej zachodnia i północna granica działki nr ew. 127/2:
 2. od wschodu – wschodnia granica działki 127/2 w obrębie Łady, a następnie wschodnia granica działki nr ew. 94 w obrębie Podolszyn Nowy;
 3. od południa – południowa granica administracyjna obrębu Podolszyn Nowy na odcinku ok. 156 m;
 4. od zachodu - odcinek prostopadły do wschodniej granicy działki nr ew. 116/1 do osi drogi ul. Cynamonowej w obrębie Podolszyn Nowy

2) dla obszaru  oznaczonego literami: I-J-K-L-Ł-M

 1. od północy - północne granice działek nr ew.: 85/4 i 88/33, dalej północna granica rowu melioracyjnego, a następnie północna granica działki nr ew. 88/37;
 2. od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 88/37;
 3. od południa - południowe granice działek nr ew. 88/37, 88/34 i 88/33, a następnie północna linia rozgraniczająca projektowanej drogi lokalnej „bez nazwy” - odcinek łączący południową granicę działki nr ew. 88/33 z południową granicą działki nr ew. 83/55 w obrębie Podolszyn Nowy;
 4. od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 85/4 na długości ok. 350 m.

 3. Granice „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III  - część II” obejmuje obszar w obrębie Łady oznaczony na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały literami: N-O-P-R-S-G-F-E-D-N i przebiegają:

 1. od północy – południowa linia rozgraniczająca projektowanej drogi lokalnej „bez nazwy” - odcinek łączący północną granicę działki nr ew. 125/9 z północną granicą działki nr ew. 167/2;
 2. od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 167/2, dalej północna i wschodnia granica działki nr ew. 169;
 3. od południa – południowa granica administracyjna obrębu Łady i południowa granica administracyjna obrębu Podolszyn Nowy;
 4. od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 115 w obrębie Podolszyn Nowy, a następnie zachodnie granice działek nr ew. 130, 127/1, 126/12, i 125/9 w obrębie Łady.

 

4. Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III  -część I”, na obszarze określonym w ust. 2 nastąpi odrębnie, oddzielną uchwałą Rady Gminy Raszyn w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

5. Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych wewsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III- część II”, na obszarze określonym w ust. 3 nastąpi odrębnie, oddzielną uchwałą Rady Gminy Raszyn w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 2.

Pozostałe postanowienia zawarte w uchwale Nr XLIV/401/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III  nie ulegają zmianom.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.