Uchwała Nr XLIV/388/2021

Rady Gminy Raszyn

z dnia 9 września 2021 roku

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu

 „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 3 pkt 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. 
poz.1057 ze zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Zatwierdza się do realizacji projekt RPMA.10.01.04-14-e040/20-00
pn. „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Projektfinansowany jest w 80% z Europejskiego Funduszu Społecznego.        

 2.  Projekt będzie współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu ogółem 317 697,50 zł, wkład UE
254 158,00 zł. Wkład własny Gminy Raszyn wynosi 20% czyli 63 539,50 zł. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie. Termin realizacji projektu 01.09.2021 – 28.02.2023 roku.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XLIII/368/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Dobry start dla przedszkolaków
w Gminie Raszyn”.

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.