Raszyn, dnia 25.10.2021 r.

OŚGK.271.24.2021.CK(13)

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie opinii biegłego w  dziedzinie hydrogeologii, którego celem jest:

    a) ustalenie czy na działce nr ew. 119/2-119/19, 120/2-120/21, 121/2-121/21, 122/2-122/19         obręb Falenty Duże, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki nr ew. 120/29, 120/30, 120/35, 120/36, 120/37 obręb Falenty Nowe, gm. Raszyn,

    b) ustalenie czy na działce nr ew. 137/3 obręb Puchały gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki nr ew. 234/2 obręb Puchały, gm. Raszyn.

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     12 516,67 zł

                                                                brutto    15 395,50 zł

                         wysokość podatku VAT 23%

  Zwiększono środki w budżecie gminy na rok 2021 do kwoty oferty tj. zwiększono o kwotę

  4.284,50 zł.

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do wykonawców pismem znak OŚGK.271.24.2021.CK(8) z dnia 15.10.2021 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce zamówienia publiczne – przetargi - ogłoszenia poniżej 130 000 zł. Termin składania ofert do dnia 22.10.2021 r.

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.10.2021 r. wpłynęła za pośrednictwem poczty polskiej do kancelarii Urzędu Gminy Raszyn jedna oferta:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

1.

HYDROPOL, Janusz Knez,

26-021 Daleszyce, Niwy 20H

19 680,00

 

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

   Nazwa Wykonawcy/adres -  HYDROPOL, Janusz Knez, 26-021 Daleszyce, Niwy 20H

   Cena brutto – 19 680 zł,

   Termin realizacji – 60 dni od podpisania umowy

   Inne istotne elementy oferty – wykonawca odpowiada wymaganiom określonym
w zamówieniu i przedstawia akceptowalną przez zamawiającego cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy HYDROPOL, Janusz Knez, 26-021 Daleszyce, Niwy 20H. Wykonawca odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu i przedstawia akceptowalną przez Zamawiającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

1)      Cezary Kaczyński (podpis)