ZARZĄDZENIE Nr 177/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 20 października 2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , art.  257 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późń.zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie  z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI      182.625.130 zł.

1.wydatki bieżące – 149.139.378 zł.

2.wydatki majątkowe – 33.485.752 zł.

 

§2.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.