<>

 

 EOG MKDN

Raszyn, dnia 29 listopada 2021 r.

 

ZP.271.1.29.2021.DC(27)

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

Jakiej grubości blachę należy przyjąć na pokrycie dachu?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na pokrycie dachu należy przyjąć blachę grubości 0,7 mm.

Pytanie nr 2

Czy zamiennie za płyty PIR na dachu można zastosować wełnę twardą?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wełny twardej zamiennie za płytę PIR.

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie producenta płyt PIR zintegrowanych z płytami drewnopodobnymi.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych opisuje przedmiot zamówienia bez podawania konkretnych producentów poszczególnych materiałów. Wszelkie informacje pozwalające odpowiednio dobrać materiały zawarte są w Dokumentacji Projektowej.

Pytanie nr 4

Jakie wyposażenie restauracji należy uwzględnić w wycenie ?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Salę konsumpcyjną należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową bez wyposażenia ruchomego czyli bez stołów i krzeseł, natomiast pomieszczenia kuchenne i baru należy wykonać w całości zgodnie z Projektem technologii kuchni łącznie z wyposażeniem meblowym, ruchomym, sprzętem itd.

Pytanie nr 5

Jaką małą architekturę należy zdemontować i przechować?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Podczas wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem instalacji sanitarnych należy czasowo zdemontować i przechować następujące elementy małej architektury – 12 ławek, 12 koszy na śmieci, 8 stojaków na rowery znajdujących się na dziedzińcu budynku Austerii. Po zakończeniu prac czasowo zdemontowane elementy małej architektury należy zamontować w tych samych miejscach.

Pytanie nr 6 

Po dokładnym przeliczeniu ilości podbicia fundamentów z rysunku K-1 wychodzi wartość

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający załącza rysunek 2.6.A - po korekcie - ZBROJENIE FUNDAMENTÓW. Należy przyjąć 77,60 m3 betonu na podbicie, 77,6/4= 19,4 m3 podkładu betonowego i zbrojenie ze skorygowanej tabeli z rysunku 2.6.A - po korekcie - ZBROJENIE FUNDAMENTÓW.

Pytanie nr 7 

Prosimy o podanie parametrów posadzki przemysłowej jaką należy wykonać.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Posadzka betonowa przemysłowa utwardzana C20/25 z dodatkiem włókien polimerowych, stalowych i włókien polipropylenowych wg zaleceń´ producenta, kruszywo o uziarnieniu ?16 mm, zawartość´ frakcji ?0,25 mm- min. 4%, punkt piaskowy ok. 35%, łączna ilość´ cementu i kruszywa frakcji ?0,25 mm – max. 450 kg/m3, następnie naniesienie i zatarcie utwardzacza, tzw. suchej posypki nawierzchniowej. Cała powierzchnia powinna zostać´ zaimpregnowana preparatem wybłyszczającym o antypoślizgowości R10

Pytanie nr 8 

Prosimy o wskazanie, które części piwnic należy zasypać oraz przesłanie przekroju przez dach zielony jaki należy wykonać w ich miejsce.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Do zasypania przeznaczona jest piwnica od strony dziedzińca przylegająca do budynku Austerii - głównego budynku zespołu. Na rysunku K-4 (plik 2.5. Schemat dachu) projektu konstrukcji jest przekrój C-C przez piwnicę przeznaczoną do zasypania.

Na konstrukcję wskazaną na przekroju C-C należy zastosować powszechne rozwiązanie systemowe w postaci dachu zielonego intensywnego na wodoodpornej płycie OSB z uwzględnieniem zapisów w opisie technicznym.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ :

Obecny zapis:

Rozdz. III, pkt.3,5 

„ Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze (również umowy o pracę tymczasową), co najmniej:

Propozycja zmiany:

Rozdz. III, pkt.3,5 

„ Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy), wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze (również umowy o pracę tymczasową), co najmniej:

5 (pięć) osób łącznie wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją Inwestycji polegających na wykonywaniu robót: ogólnobudowlanych, ziemnych, drogowych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, zieleniarskich, konserwatorskich”

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający uznaje za wiążące zapisy § 13 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy: „ 1. Wykonawca przyjmując do realizacji Przedmiot Umowy zobowiązuje się do wykonania czynności objętych Przedmiotem Umowy pracownikami zatrudnionymi przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności….”

Pytanie nr 10

W związku z chęcią przystąpienia do postępowania „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2” prosimy o udzielenie odpowiedzi czy na etapie oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z zapisami działu XXI ust. 21.4.1 SWZ – „Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty, przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy (w formie uproszczonej z podaniem wartości Kp., Z i R), który posłuży do opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Karty Obmiaru do płatności częściowych. Kosztorys Ofertowy będzie stanowił załącznik nr 3 do Umowy”.

 

Zgodnie z art. 284 ust. 3, Zamawiający przedłuża, termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert: 03-12-2021 r godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 03-12-2021 r godz. 10:30

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza nowy formularz oferty – z nowym terminem związania ofertą.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie

 

 

EOG MKDN

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00290630/01 z dnia 2021-11-29

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al.

Krakowskiej 1 – etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: [1]/BZP 00290630/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-29 17:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00264099/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  2021-12-01 09:00

Po zmianie:  2021-12-03 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2021-12-01 10:30

Po zmianie:  2021-12-03 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 2021-12-30

Po zmianie: 2022-01-01

  

01

  

EOG MKDN                                                                           Raszyn, dnia 26 listopada 2021 r.

ZP.271.1.29.2021.DC

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

W związku z chęcią przystąpienia do postępowania „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2” prosimy o udzielenie odpowiedzi czy na etapie oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, iż na etapie składania oferty kosztorys nie jest wymagany.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie wraz z odpowiedzią, staje się integralną częścią SWZ i jest wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 

EOG MKDN

Raszyn, dnia 25 listopada 2021 r.

 

ZP.271.1.29.2021.DC(18)

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

Jaki zestaw anten przyjąć w  ramach systemu antenowego RTV-SAT (punkt 193 przedmiaru)? Czy tylko anteny naziemne czy również satelitarne (jedna antena/dwie anteny/zez)? Czy należy również uwzględnić wymagane urządzania np. wzmacniacze, multiswitch itp?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Proszę przyjąć jedną antenę naziemną do TV z wymaganymi urządzeniami typu wzmacniacz, multiswitch.

 

Pytanie nr 2

Branża elektryczna:

Posługując się schematem energetycznym (rys. PW-E-0-1) której części zasilania budynku dotyczy rozdział 4.1 Przyłącze elektryczne: WLZ ZP1, WLZ ZP2 czy też kabel zasilający złącze? Niejasność wynika z uwzględnienia rury RHDPE p-M 160 układanej pod fundamentem na potrzeby WLZ ZP2 w punkcie 32 przedmiaru.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Na odcinku WLZ: ZP1 należy ułożyć rurę ochronną fi110, natomiast na odcinku ZP2 należy ułożyć podwójną rurę ochronną fi160 (jedna na potrzeby WLZ, druga na okablowanie lokalne ).

 

Pytanie nr 3

Na podstawie art. 284 ust. 1 Pzp wnosimy o udzielenie wyjaśnień i dokonanie koniecznych zmian w treści SWZ w odniesieniu do warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, które w aktualnym brzmieniu mają charakter dyskryminujący, nieproporcjonalnych i wprost ograniczający w nie uzasadniony sposób konkurencyjność postępowania.

Wykonawca potwierdza, że aktualne brzmienie warunku w treści:

7.2.1. zdolności technicznej i zawodowej

a)      w zakresie posiadanego doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał określone poniżej roboty budowlane w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — inne odpowiednie dokumenty, tj. minimum:

-                 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000, 00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000, 00 zł brutto.

-                 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji obiektu budowlanego z instalacją geotermalną obejmującą technologię pomp ciepła o minimalnej mocy grzewczej jednej pompy ciepła na poziomie 50 kW z wykorzystaniem energii odnawialnej gruntu za pomocą pionowych kolektorów geotermalnych

jest warunkiem który faktycznie eliminuje konkurencyjność postępowania bez koniecznego uzasadnienia. Treść warunku ma charakter nadmiarowy i nieproporcjonalny.

Oczekiwanie aby referencyjna realizacja obiektu budowlanego z instalacją geotermalną z technologią pomp ciepła na poziomie mocy grzewczej min. 50 kW z wykorzystaniem energii odnawialnej gruntu za pomocą pionowych kolektorów geotermalnych jest wymaganiem nadmiarowym.

W ocenie Wykonawcy za w zupełności wystarczający dla oceny doświadczenia i umiejętności wykonawcy uznać należy poziom minimalnej mocy grzewczej na poziomie 40 kW.

Różnica pomiędzy poziomem warunku a postulowanym poziomem obniżenia jest bardzo niewielka ale z jednej strony zdecydowanie rozszerza konkurencyjność postępowania a z drugiej nie generuje ryzyka powierzenia wykonania zamówienia podmiotom nie gwarantujący odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Technologia wykonania robót dotyczących takiej instalacji nie różni się w zależności od tego czy moc grzewcza pompy ciepła wynosi 40 czy też 50 kW. W konsekwencji zatem obniżenie poziomu mocy grzewczej pompy jest w pełni zasadne.

Mamy do czynienia z bardzo specyficznym przedmiotem zamówienia — połączenie warunku dotyczącego obiektów zabytkowych o znacznej wartości robót z równie specyficznym zamówieniem w zakresie instalacji geotermalnej z pompami ciepła.

Co więcej dodatkowym drastycznym ograniczeniem dostępu do postępowania jest warunek dotyczący wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zgodnie z SWZ:

7.3 Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie każdego z zadań, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza aby (...) Warunek dotyczący posiadanego doświadczenia spełni jeden z wykonawców (samodzielnie)

Podsumowując Wykonawca wnosi o obniżenie poziomu minimalnej mocy grzewczej pompy ciepła z 50 do 40kW

Okoliczności powyższe potwierdza utrwalone orzecznictwo KIO min. powołując najnowsze tylko wyroki:

KIO 33/21 wyrok z dnia 1 lutego 2021r.

Zasada proporcjonalności nakazuje postawienie wymagań adekwatnych do okoliczności danej sprawy, tj. uzasadnionych wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia, a także aby nie ograniczały dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania.

KIO 1988/20 wyrok z dnia 9 września 2020 r.

W art. 22 ust. la p.z.p. wskazano sposób określenia proporcjonalności, tj. że punktem odniesienia jest przedmiot zamówienia, a warunek ma być tak postawiony, by umożliwiał ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności poprzez wskazanie minimalnych poziomów zdolności Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub sposobem realizacji. Proporcjonalność warunków do przedmiotu zamówienia oznacza zatem, że mają one być adekwatne do osiągnięcia celu, a więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania umowy. Obowiązkiem zamawiającego przy kształtowaniu wymagań stawianych wykonawcom jest nie tylko odniesienie do przedmiotu zamówienia, ale też ocena sytuacji rynkowej.

Wyrok z dnia 4 marca 2021 r., sygn. akt KIO 356/21

Proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu. Proporcjonalność oznacza zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, uniemożliwiając ubieganie się o zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji.

Analogicznie KIO 1800/20, Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. LEX nr 3068633 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Nie bez znaczenie w sprawie jest także, że przedmiotowe zamówienie jest dofinansowywane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

Powyższe skutkuje, w przypadku stwierdzenia, że warunki udziału w postępowaniu mają dyskryminujący charakter, a zdaniem wykonawcy z takimi wprost aktualnie mamy do czynienia, Zamawiający poniesie konkretne konsekwencje finansowe tak określonego warunku zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. W przypadku dyskryminujących warunków poziom korekty wynosi do 25%.

Dodatkowo wykonawca wskazuje, że aktualny warunek prowadzi do braku realizacji w postępowaniu zasady efektywności. Skutkiem jego zastosowania jest eliminacja konkurencji która wprost przekłada się na wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający zmienia zapisy warunku dotyczącego posiadanego przez wykonawcę doświadczenia na:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał określone poniżej roboty budowlane w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — inne odpowiednie dokumenty, tj. minimum:

-                 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000, 00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000, 00 zł brutto.

-                 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji inwestycji z wykonaniem z wykonaniem podbicia fundamentu obiektu zabytkowego.

 

Pytanie nr 4

W SWZ jest mowa, iż dokumenty należy opatrzeć podpisem zaufanym lup podpisem osobistym; dopuszczalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Na wzorach dokumentów do złożenia wymagany jest podpis elektroniczny. Proszę o sprostowanie informacji. Czy dokumenty np. załącznik nr 4 może być podpisany osobiście?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone są w formie elektronicznej.

Pod sformułowaniem forma elektroniczna – Zamawiający rozumie dokumenty, oświadczenia woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Przez podpis elektroniczny rozumie się: podpis zaufany, podpis osobisty lub kwalifikowalny podpis elektroniczny.

 

Pytanie nr 5

W związku z opóźnieniami wycen materiałów budowlanych i wycen podwykonawców spowodowanych kwarantanną oraz 4 falą COVID  prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni tj. do dnia 15.12.2021r. 

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.

 

Pytanie nr 6

Proszę o wyszczególnienie materiałów i robót w pozycjach kosztorysu instalacyjnego:

1)       poz. 21 Dostawa i montaż elementów niezbędnych do montażu ogrzewania podłogowego na odcinkach rozdzielacze - pętle ogrzewania podłogowego w układzie ślimakowym (łącznie 1650 m rur PE-RT, rury wycenione w poz 1) takich jak rury osłonowe, taśmy dylatacyjne, folia PE, systemowe płyty styropianowe z folią, spinki do rur, taśmy klejące i inne niezbędny wynikające z technologii montażu producenta systemu – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić dostawę i montaż elementów niezbędnych do montażu ogrzewania podłogowego na odcinkach rozdzielacze, elementy zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

2)       poz. 31 - Automatyka ogrzewania podłogowego (okablowanie, termostaty, kontrolery główne i inne niezbędne do prawidłowej pracy instalacji ogrzewania podłogowego) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić dostawę i montaż automatyki ogrzewania podłogowego, elementy zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

3)       poz. 52 - Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji centralnego ogrzewania (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż i inne niezbędne do poprawnego wykonania instalacji) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne prace budowlane towarzyszące, zgodnie z projektem

przedmiar robót stanowiącym materiał pomocniczy do wyceny

4)       poz. 122 - Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji ciepła technologicznego (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż i inne niezbędne do poprawnego wykonania instalacji) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne prace budowlane towarzyszące, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

5)       poz. 160 - Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji wodociągowej (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż i inne niezbędne do poprawnego wykonania instalacji) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne prace budowlane towarzyszące, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

6)        poz.166 - Odwodnienie dna wykopów za pomocą igłofiltrów– kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć ewentualne odwodnienie dna wykopów, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

7)        poz.191 - Demontaż oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj nawierzchni, ilość oraz sposób jej odtworzenia zgodnie z projektem) oraz inne niezbędne opłaty do wykonania instalacji wodociągowej zewnętrznej– kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć demontaż oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac, ilość zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

8)        poz. 202 - Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji hydrantowej (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż i inne niezbędne do poprawnego wykonania instalacji) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne prace budowlane towarzyszące, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

9)        poz. 203 - Roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki– kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić roboty ziemne niezbędne do wykonania instalacji, ilość zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

10)    poz. 225 - Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż i inne niezbędne do poprawnego wykonania instalacji) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne prace budowlane towarzyszące, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

11)    poz. 234 - Odwodnienie dna wykopów za pomocą igłofiltrów kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć ewentualne odwodnienie dna wykopów, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

 

12)    poz. 244 - Włączenie do istniejącej studni – szt.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić włączenie do istniejącej studni, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

13)    poz. 252 - Demontaż oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj nawierzchni, ilość oraz sposób jej odtworzenia zgodnie z projektem) oraz inne niezbędne opłaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej zewnętrznej – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac, oraz inne niezbędne opłaty, ilość zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

14)    poz. 252 - Roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić roboty ziemne niezbędne do wykonania instalacji, ilość zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

15)    poz. 261 - Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż i inne niezbędne do poprawnego wykonania instalacji)-kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne prace budowlane towarzyszące, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

16)    poz.270 - Odwodnienie dna wykopów za pomocą igłofiltrów kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć ewentualne odwodnienie dna wykopów, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

17)    poz.301 - Demontaż oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj nawierzchni, ilość oraz sposób jej odtworzenia zgodnie z projektem), opłaty za zajęcie pasa ruchu oraz inne niezbędne opłaty do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej i przyłącza kanalizacji deszczowej – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac, oraz inne niezbędne opłaty, ilość zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

18)    poz. 330 - Roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki dla rury PP o śr. zew. 630 mm (rury powietrznego gruntowego wymiennika ciepła) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić roboty ziemne niezbędne do wykonania instalacji, ilość zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

19)    poz. 342 - Obudowa widocznych elementów instalacji wentylacji płaszczem aluminiowym malowanym na kolor wg wystroju wnętrz – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć obudowę widocznych elementów instalacji wentylacji płaszczem aluminiowym, ilość zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

20)    poz. 402 - Przedmuchanie, próby szczelności, regulacja, uruchomienie instalacji kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględniać przedmuchanie, próby szczelności, regulacja, uruchomienie instalacji, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

21)    poz. 403 - Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji wentylacji (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż, prace przy montażu kanału wentylacyjnego pod posadzką i inne niezbędne do poprawnego wykonania instalacji) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne prace budowlane towarzyszące, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

22)    poz. 427 - Przedmuchanie azotem, próby szczelności, napełnienie instalacji czynnikiem R410a, uruchomienie instalacji – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględniać przedmuchanie azotem, próby szczelności, napełnienie instalacji czynnikiem R410a, uruchomienie instalacji zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

23)    poz. 428 - Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji klimatyzacji (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż i inne niezbędne do poprawnego wykonania instalacji) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne prace budowlane towarzyszące, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

24)    poz. 475 - Wykonanie kompletnego orurowania źródła ciepła wraz z izolacją, rozdzielaczami w izolacji, oznakowaniem, materiałami montażowymi oraz innymi materiałami i pracami niezbędnymi do wykonania kompletnego orurowania źródła ciepła-kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne kompletnego orurowania źródła ciepła, ilość rodzaj zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

25)    poz. 477 - Dostawa i napełnienia instalacji dolnego źródła ciepła roztworem glikolu polipropylenowego – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić dostawę i napełnienie dolnego źródła ciepła roztworem glikolu polipropylenowego, ilość roztopu zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

26)    poz. 478 - Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji źródła ciepła (otworowanie, bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż i inne niezbędne do poprawnego wykonania instalacji) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić niezbędne prace budowlane towarzyszące, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

27)    poz. 487 - Odwodnienie dna wykopów za pomocą igłofiltrów – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć ewentualne odwodnienie dna wykopów, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

28)    poz. 520 - Demontaż oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj nawierzchni, ilość oraz sposób jej odtworzenia zgodnie z projektem) oraz inne niezbędne opłaty do wykonania instalacji dolnego źródła ciepła – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac, oraz inne niezbędne opłaty, ilość zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

29)    poz. 528 - Odwodnienie dna wykopów za pomocą igłofiltrów – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć ewentualne odwodnienie dna wykopów, zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

30)    poz. 532 - Wykonanie i dostawa gruntowego powietrznego wymiennika ciepła V=3500 m3/h - przewody rozdzielacza i kolektora PP DN630, przewody wymiany ciepła PP DN200, kształtki PP (nasuwki, kolana, złączki, redukcje, zaślepki), terenowa czerpnia powietrza, studnia odbioru kondensatu z włazem oraz inne materiały i prace niezbędne do wykonania kompletnego gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (parametry tech., wyposażenie oraz montaż zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta gruntowego wymiennika ciepła) – kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wykonanie, dostawę i montaż gruntowego powietrznego wymiennika ciepła, materiały i technologia wykonania zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

31)    poz. 546 - Demontaż oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac (rodzaj nawierzchni, ilość oraz sposób jej odtworzenia zgodnie z projektem) oraz inne niezbędne opłaty do wykonania instalacji gruntowego powietrznego wymiennika ciepła - kpl.1

Zamawiający udziela odpowiedzi

W cenie ryczałtowej należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia prac, ilość zgodnie z projektem.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny.

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ, pozostają niezmienione.

 

 

EOG MKDN

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284716/01 z dnia 2021-11-25

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al.

Krakowskiej 1 – etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284716/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 15:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00264099/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a)     w zakresie sytuacji ekonomicznej:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

b)    w zakresie sytuacji finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych).

7.2.4. zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał określone poniżej roboty budowlane w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, tj. minimum:

- 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000,00 zł brutto. - 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji obiektu budowlanego z instalacją geotermalną obejmującą technologię pomp ciepła o minimalnej mocy grzewczej jednej pompy ciepła na poziomie 50 kW z wykorzystaniem energii odnawialnej gruntu za pomocą pionowych kolektorów geotermalnych.

b) - 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji inwestycji z wykonaniem podbicia fundamentu obiektu zabytkowego; w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, co najmniej:

-              1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy).

Kierownikiem budowy może zostać osoba która:

-              przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zmianami);

-              w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika budowy przy rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji przynajmniej dwóch obiektów budowlanych kubaturowych będących zabytkiem nieruchomym o wartości robót nie mniejszej niż

3 000 000,00 PLN brutto, za każdą inwestycję.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie przez wskazaną przez Wykonawcę osobę. - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji sanitarnej w zakresie min. jednego zadania o wartości robót branży sanitarnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,

- 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji elektrycznej w zakresie jednego zadania o wartości robót branży elektrycznej nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

Po zmianie:

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: 7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a)     w zakresie sytuacji ekonomicznej: - Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

b)    w zakresie sytuacji finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych).

7.2.4. zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał określone poniżej roboty budowlane w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, tj. minimum:

- 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000,00 zł brutto.

- 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji inwestycji z wykonaniem podbicia fundamentu obiektu zabytkowego;

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, co najmniej:

-              1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy).

Kierownikiem budowy może zostać osoba która:

-              przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zmianami);

-              w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika budowy przy rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji przynajmniej dwóch obiektów budowlanych kubaturowych będących zabytkiem nieruchomym o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, za każdą inwestycję.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie przez wskazaną przez Wykonawcę osobę. - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji sanitarnej w zakresie min. jednego zadania o wartości robót branży sanitarnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,

-              1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji elektrycznej w zakresie jednego zadania o wartości robót branży elektrycznej nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

 

 

EOG MKDN

Raszyn, dnia 23 listopada 2021 r.

 

 ZP.271.1.29.2021.DC ( 12 )

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie preferowanego producenta urządzeń instalacji sanitarnych lub udostępnienie kart materiałowych - w dokumentacji brak informacji zarówno w specyfikacji jak i projekcie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych opisuje przedmiot zamówienia bez podawania nazw własnych konkretnych producentów poszczególnych urządzeni i instalacji. Wszelkie informacje pozwalające odpowiednio dobrać urządzenia i materiały zawarte są w Dokumentacji Projektowej m.in. w plikach parametry techniczne, zestawieniach materiałowych, w opisach technicznych i specyfikacjach technicznych.

 

Pytanie nr 2

W przedmiarach brak pozycji dotyczącej płytek integracyjnych. Prosimy o jej dodanie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Przedmiar dołączony do postępowania przetargowego ma charakter pomocniczy. W załączniku nr 9 do SWZ – Instrukcja sporządzania kosztorysu ofertowego, znajdują się wszelkie informacje dotyczące rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a Dokumentacją Projektową i innymi elementami dokumentacji postępowania m.in.: punkt 5 załącznika nr 9 do SWZ wskazuje iż:

Jeżeli dana robota wynikająca z dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia nie jest ujęta w przedmiarze jako samodzielna pozycja przedmiarowa to wówczas jej koszt należy ująć w innych pozycjach kosztorysu ofertowego lub dopuszcza się możliwość tworzenia dodatkowych pozycji kosztorysu, innych od tych zawartych w przekazanych przedmiarach robót.”

 

Pytanie nr 3

Czy w zakres PZT wchodzi pozostałe wyposażenie placu zabaw i fitness, które wg legendy są niezrealizowane.

Pytanie nr 4

Czy śmietnik wchodzi w zakres postępowania.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie 3 i 4

Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu – załącznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia wyposażenie placu zabaw jest etapem zrealizowanym, śmietnik jest zrealizowany w etapie 1, wyposażenie fitness oraz reszta zagospodarowania terenu poza zakresem etapu A-oznaczonym czerwoną linią, nie jest objęte zakresem postępowania przetargowego. Szczegółowo zakres PZT opisany jest również w punkcie I ust. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie projektu fasad szklanych, witryn oraz daszka szklanego. - na rysunkach adnotacja wg odrębnego opracowania.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Odrębne opracowanie to projekt warsztatowy, który przekazuje Wykonawca na etapie realizacji, po wyborze producenta systemów szklenia i konstrukcji na podstawie parametrów opisanych w Dokumentacji Projektowej.

Zgodnie z zapisami punktu V ust 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania i przedstawienia projektu warsztatowego pawilonu szklanego do akceptacji przed złożeniem zamówienia na przedmiotową konstrukcję.

 

Pytanie nr 6

Czy w zakresie znajdują się wszystkie meble z rzutu aranżacji, jeśli tak prosimy o specyfikację - podane informacje są zbyt ogólne by przygotować prawidłową wycenę.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z zapisami punktu V ust 11. Opisu Przedmiotu Zamówienia Wyposażenie meblowe wskazane na projekcie wnętrz jest poza zakresem Wykonawcy (min. stoły, krzesła, sofy, fotele, szafki, sekretarzyk). W zakresie zamówienia jest jednak wykonanie wyposażenia kuchni zgodnie z projektem technologii kuchni oraz wszelkie wyposażenie stałe jak również kompleksowe wyposażenie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych.

 

Pytanie nr 7

Pytanie odnośnie zielonego dachu nad piwnicą:

Prosimy o wyjaśnienie zasadności zastosowania substratu grubości 20 cm

- czy ten substrat ma być pod trawę czy inną roślinność. Jeśli to ma być trawa to wg wykonawców dachów zielonych powinien być zastosowany substrat intensywny. W przypadku substratu ekstensywnego np. pod rozchodniki wystarczyłaby warstwa 5 cm. Czy projektant uwzględnił, że ciężar takiego substratu gr. 20 cm to ok 300kg/m2

Zamawiający udziela odpowiedzi

Projekt zakłada zastosowanie substratu intensywnego pod trawę.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o wyjaśnienie zasadności zastosowania płyty MFP jako warstwa dachu zielonego. Płyta MFP przykryta folią PE będzie słabą hydroizolacją, ponieważ jest ona odporna na wilgoć ale nie na wodę, której nadmiar będzie przelewał się przez wyższe warstwy dachu zielonego w sytuacji opadów deszczu. Warstwa retencyjno-drenażowa i substrat magazynuje wodę ale jej nadmiar musi mieć możliwość odpływu po hydroizolacji zapobiegając gniciu roślin. Co więcej na rynku nie ma takiego systemu dachów zielonych w którym stosuje się płyty MFP.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Należy zastosować wodoodporną płytę OSB.

 

Pytanie nr 9

Branża sanitarna:

W dokumentacji powtarza się zapis : wymienniki geotermalne należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie prac geologicznych- proszę o informację czy istnieje taki projekt i jeżeli tak to o udostępnienie go.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt robót geologicznych niezbędny dla instalacji pompy gruntowej. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie. W przypadku braku zatwierdzonego projektu prosimy o informację, kto jest odpowiedzialny za jego wykonanie oraz zatwierdzenie.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie nr 9 i pytanie nr 10

Zgodnie z zapisami punktu V ust. 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia: „ Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu robót geologicznych otworów technicznych do wprowadzenia pionowych kolektorów geotermalnych i zgłoszenia opracowanego projektu do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.”

 

Pytanie nr 11

W związku z wymaganiami stawianymi w dokumentacji przetargowej pompom ciepła zapytujemy:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w budynku A pojedynczej pompy ciepła dwustopniowej oraz w przypadku budynku B pompy jednostopniowej. Pod warunkiem zmieszczenia  się zaproponowanych urządzeń w kotłowni?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z zapisami punktu II ust. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych. Równoważność poszczególnych materiałów, urządzeń będzie rozpatrywana przez Zamawiającego na etapie realizacji Inwestycji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż budynek B nie wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia.

 

Pytanie nr 12

Zgodnie z opisem technicznym uziom należy wykonać z bednarki pomiedziowanej, a instalacja odgromowa z drutu pomiedziowanego. Natomiast na rysunkach uziom jest z bednarki ocynkowanej, a instalacja odgromowa z drutu ocynkowanego. Proszę o jednoznaczne określenie materiałów z jakich ma być wykonany uziom i instalacja odgromowa.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi

Należy stosować płaskowniki i druty ocynkowane

 

Pytanie nr 13

Czy złącze kablowe, a właściwie złącze kablowo-pomiarowe opisane w punkcie 229 przedmiaru nie powinno być w zakresie operatora (PGE)?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego leży po stronie wykonawcy.

 

Pytanie nr 14

Co wchodzi w zakres wykonania kompletnego przyłącza elektroenergetycznego dla budynku B w punkcie 236 przedmiaru? Brak dokumentacji technicznej dla tego zakresu robót.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Budynek B nie wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia.

 

Pytanie nr 15

Co wchodzi w zakres wykonania kompletnego przyłącza telekomunikacyjnego dla budynku A w punkcie 237 przedmiaru? Brak dokumentacji technicznej dla tego zakresu robót.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zakres wykonania przyłącza telekomunikacyjnego zgodnie z PZT. Do wykonania wyceny przyłącza telekomunikacyjnego, należy przyjąć  - 35m rura Rura HDPE f 110, studnia kablowa SKR-1  z pokrywą, zestaw uszczelniający 2.

 

Pytanie nr 16

Co wchodzi w zakres wykonania kompletnego przyłącza telekomunikacyjnego dla budynku B w punkcie 238 przedmiaru? Brak dokumentacji technicznej dla tego zakresu robót.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Budynek B nie wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia.

 

Pytanie nr 17

Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkie prace ziemne mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Zamawiający nie postawił w/w wymogu w warunkach udziału w postępowaniu. Czy Wykonawca ma zapewnić nadzór archeologiczny we własnym zakresie, czy zostanie on zapewniony przez Zamawiającego?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonawca ma zapewnić stały, ścisły nadzór archeologiczny podczas robót ziemnych i fundamentowych z rygorem zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych w nadzorowanych wykopach. Zamawiający wskazuje ten wymóg w Projektowanych Postanowieniach Umowy w szczególności w § 4 ust.3 pkt 12, w § 11 ust. 1 pkt 21 jak również w Opisie Przedmiotu Zamówienia zwłaszcza w punkcie V ust. 6.

 

Pytanie nr 18

Prosimy o informację czy Zamawiający wystąpił o przedłużenie decyzji wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? Obecnie decyzja wydana 06.02.2019r. traci ważność z dniem 31.12.2021r. Czy w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania przedłużenia ważności decyzji termin realizacji robót zostanie odpowiednio wydłużony?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający 25.10.2021 r. wystąpił do MWKZ z wnioskiem o wydłużenie terminu decyzji nr 148/2019 z dnia 06.02.2019 r. Zamawiający jest w stałym kontakcie z przedstawicielami MWKZ i nie przewiduje opóźnień w tym zakresie.

 

Pytanie nr 19

W  załączniku nr 1 do Umowy – OPZ Zamawiający informuje:

„W marcu 2021 r. na terenie Inwestycji wykonane zostały dodatkowe badania architektoniczne i archeologiczne. Raporty z tych badań stanowią element Dokumentacji Projektowej. W wyniku tych badań MWKZ podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do projektów wykonawczych. Zmiany te zostały zakwalifikowane przez biuro projektowe atelier7architektura gnich jako zmiany nieistotne i uwzględnione w projektach wykonawczych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym należy przyjąć rozwiązania zastosowane w zaktualizowanych projektach wykonawczych.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie a Protokół Odbioru Końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu i odebraniu prawidłowo ukończonych robót zrealizowanych na podstawie projektu wykonawczego.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy w szczególności zapisów wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 17 przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zgodnie z zapisami § 20 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy: „przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami, atestami materiałowymi, aprobatami technicznymi, wynikami badań, mapą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą , decyzją pozwolenia na użytkowanie i innymi wymaganymi przez Umowę i obowiązujące przepisy dokumentami.”

 

Pytanie nr 20

Czy projekt budowlany został zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw ppoż.?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Tak. Projekt budowlany jest zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Pytanie nr 21

Czy na potrzeby projektu została sporządzona ekspertyza pożarowa, a jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Pytanie nr 22

Prosimy o określenie jakie parametry odporności ogniowej mają spełniać ściany szklane pawilonu oraz przekrycie dachu pawilonu szklanego.

Pytanie nr 23

Prosimy o doprecyzowanie czy stalowa konstrukcja dachu ma być zabezpieczona ppoż.? Jeżeli tak prosimy o wskazanie rozwiązania.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie nr 21, pytanie nr 22 i pytanie nr 23

Na potrzeby projektu nie została sporządzona ekspertyza pożarowa. Warunki ochrony przeciwpożarowej znajdują się w opisie technicznym projektu budowlanego i w opisie technicznym projektu wykonawczego.

 

Pytanie nr 24

We wzorze umowy  Zamawiający określił że w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków natomiast termin przekazania terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni. Prosimy o ujednolicenie dat związanych z przejęciem terenu budowy oraz objęciem obowiązków przez kierownika budowy – kierownik odpowiada za teren budowy w momencie przejęcia obowiązków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Podczas podpisania umowy zostanie wyznaczony dzień przekazania terenu budowy ( Zamawiający zakłada , że nastąpi to tego samego dnia ale nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy). Jeżeli przekazanie terenu budowy odbędzie się w innym dniu niż dzień podpisania umowy kierownik budowy w oświadczeniu oznajmi, iż od dnia -data ustalona w dniu podpisania umowy- przejmuje obowiązki kierownika budowy.

 

Pytanie nr 25

We wzorze umowy  Zamawiający określił że: „Wykonawca oświadcza, że treść Umowy o Dofinansowanie w części dotyczącej Przedmiotu Umowy jest mu znana.” Wnosimy o udostępnienie Umowy o Dofinansowanie w części dotyczącej Przedmiotu Umowy.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Treść Umowy o Dofinansowanie stanowi załącznik nr 10 do Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 26

We wzorze umowy  Zamawiający określił że: „Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność Dokumentacji Projektowej otrzymanej od Zamawiającego.” Wnosimy o wykreślenie stwierdzenia „prawidłowość”. Wykonawca nie posiada uprawnień do projektowania a tym samym nie może odpowiadać za poprawność zastosowanych rozwiązań projektowych.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy sprawdzania prawidłowości zastosowanych rozwiązań projektowych. Poprzez sprawdzenie prawidłowości Dokumentacji Projektowej Zamawiający rozumie sprawdzenie przez wykonawcę m.in. ewentualnych rozbieżności pomiędzy np. opisem technicznym a rysunkami,  sprawdzenie wystąpienia ewentualnych kolizji międzybranżowych itp.

 

Pytanie nr 27

Proszę o udostępnienie poprawnych plików z rozszerzeniem .ath. Udostępnionych przedmiarów na stronie w dniu 18.11.2021 nie możemy otworzyć w programie Norma Pro.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający umieścił aktualizację przedmiarów z dnia 22.11.2021 r. w formacie .ath.

 

 

Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza notatkę z wizji z Wykonawcami, która odbyła się w dniu 18 listopada 2021 r.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 

 

EOG MKDN

Raszyn, dnia 18 listopada 2021 r.

ZP.271.1.29.2021.DC(6)

 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu poprzez nadanie następującego brzmienia warunkowi przedstawionemu w rozdz. 7 ust. 7.2 pkt. 7.2.4 lit. a tiret drugie SWZ: „- 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji obiektu budowlanego z instalacją geotermalną obejmującą technologię pomp ciepła o minimalnej mocy grzewczej jednej pompy ciepła na poziomie 43 kW z wykorzystaniem energii odnawialnej gruntu za pomocą pionowych kolektorów geotermalnych.” Wykonanie instalacji z technologią pomp ciepła o mocy grzewczej jednej pompy na poziomie 50 kW w porównaniu do pompy o mocy 43 kW nie jest zasadniczo zróżnicowane. Nie ulegają tu zmianie technologia wykonania instalacji jak i sposób montażu urządzenia, które w niewielkim stopniu różni się jedynie mocą od tego, którego wymaga Zamawiający.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej i utrzymuje warunek przedstawiony w rozdz. 7 ust. 7.2 pkt. 7.2.4 lit. a tiret drugi SWZ w niezmiennej formie.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w pkt 7.2.4. a) w zakresie posiadanego doświadczenia z:

- 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000,00 zł brutto.

 na brzmiący:

- 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 6 900 000,00 zł brutto.

 

Pytanie nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu wymagań ujętych w SWZ dot. referencji z:

„2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000,00 zł brutto.”

na:

”2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 6 000 000,00 zł brutto.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie nr 2 i 3:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w pkt 7.2.4. lit. a) tiret pierwszy w zakresie posiadanego doświadczenia i pozostawia warunek bez zmian.

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w pkt 7.2.4. w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego z:

- w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika budowy przy rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji przynajmniej dwóch obiektów budowlanych kubaturowych będących zabytkiem nieruchomym o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, za każdą inwestycję.

 na          brzmiący: 

- w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika budowy lub robót przy rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji przynajmniej dwóch obiektów budowlanych kubaturowych będących zabytkiem nieruchomym o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, za każdą inwestycję.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w pkt 7.2.4. w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego i pozostawia warunek bez zmian.

 

Pytanie nr 5

Prosimy o informację, jaki budżet Zamawiający planuje przeznaczyć na zrealizowanie zadania.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Działając zgodnie z zapisami art. 222 ust. 1 pkt. 4 , najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Pytanie nr 6

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 15 grudnia 2021. Duży stopień skomplikowania zadania oraz ryczałtowa forma rozliczania wymaga bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej. Dynamiczna sytuacja panująca na rynku materiałów budowlanych wymusza na nas szczegółowy przegląd dostępności wyrobów budowlanych oraz prognozowania ich cen przez cały okres trwania inwestycji. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

 

Pytanie nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium ze 155 000,00zł na 100 000,00zł.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wadium.

 

Pytanie nr 8

Zwracamy się  z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

 

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP?

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie 8 i pytanie 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

 

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury, a tym samym nie ma możliwości naliczenia należnego podatku VAT. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą w okresach miesięcznych na warunkach opisanych w § 6 ust. 3 Projektowanych Postanowień Umowy.

 

WAŻNE:

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nastąpiły zmiany w Załączniku nr 8 do SWZ – Przedmiar robót stanowiącym materiał pomocniczy do wyceny oraz  Załączniku nr 7 do SWZ – STWIOR.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 

 

EOG MKDN

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00264099/01 z dnia 2021-11-10

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

 

Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8236ae6-41fb-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00264099/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-10 09:33

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001246/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.16 Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturowej Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu Zamawiający informuje, że inwestycja dofinansowywana jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://bip.raszyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.raszyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: opisane zostały w pkt. XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, Tel.: 22 70178-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno–kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2” znak:  ZP.271.1.29.2021.DC, prowadzonym w trybie podstawowym, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.29.2021.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno– kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2”.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – montażowych i konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków Austerii, w którego skład wchodzą: budynek dawnej poczty, budynek wozowni, budynki kramów tj. zakresu „A” Dokumentacji Projektowej autorstwa biura projektowego „atelier7architektura gnich”.

Podstawowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ .

Zamawiający informuje, że inwestycja dofinansowywana jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). Zakres w/w robót może dotyczyć wykonania robót ziemnych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, murowych, tynkarskich, dekarskich, izolacji cieplnej budynku, montażu okien, montażu drzwi, robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu, prac konserwatorskich, instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, dostawy i montażu wyposażenia w tym technologii kuchni.

W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w Kosztorysie Ofertowym zamówienia podstawowego (Załącznik nr 3 do Umowy), a jeżeli roboty nie występowały w Kosztorysie Ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparte na:

-              danych wyjściowych do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku,

-              cenach materiałów i sprzętu, które nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych wg ofert rynkowych (min 3 oferty porównawcze) ,

-              nakładach robocizny i nakładach rzeczowych z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.)       Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Okres serwisowania urządzeń i sprzętu – waga kryterium 40%

4.3.2.)       Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.)       Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.)       Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.)       Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.)       Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.)       Nazwa kryterium: okres serwisowania urządzeń i sprzętu

4.3.6.)       Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: 7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a)     w zakresie sytuacji ekonomicznej:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

b)    w zakresie sytuacji finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych).

7.2.4. zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał określone poniżej roboty budowlane w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, tj. minimum:

- 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000,00 zł brutto. - 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji obiektu budowlanego z instalacją geotermalną obejmującą technologię pomp ciepła o minimalnej mocy grzewczej jednej pompy ciepła na poziomie 50 kW z wykorzystaniem energii odnawialnej gruntu za pomocą pionowych kolektorów geotermalnych.

b) - 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji inwestycji z wykonaniem podbicia fundamentu obiektu zabytkowego; w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, co najmniej:

-              1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy).

Kierownikiem budowy może zostać osoba która:

-              przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zmianami);

-              w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika budowy przy rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji przynajmniej dwóch obiektów budowlanych kubaturowych będących zabytkiem nieruchomym o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, za każdą inwestycję.  Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie przez wskazaną przez Wykonawcę osobę. - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji sanitarnej w zakresie min. jednego zadania o wartości robót branży sanitarnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,

- 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji elektrycznej w zakresie jednego zadania o wartości robót branży elektrycznej nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ; 2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ; 3 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.3b) SWZ – wykonawca przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, . Dokument powinien potwierdzać, że wykonawca dysponuje środkami nie mniejszymi, niż wskazane w warunku określonym w pkt. 7.2.3b) – załącznik wykonawcy;

2.                   w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (były wykonane należycie) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);

3.                   w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, nazw i adresów inwestorów obiektów, okresów wykonywania prac przy obiektach, wartości robót oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – którego wzór stanowi Załącznik 4a

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 155 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu

2)    gwarancjach bankowych,

3)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

4)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm./

6.5.)      Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.)      Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania, należy dołączyć do oferty odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych w zdaniu 1 dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie jak oferta, obejmujące umocowanie w wyżej opisanym zakresie (lub ciąg pełnomocnictw); c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania; d) pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy; e) w sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi/ roboty budowlane wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców- załącznik Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj, zakres oraz warunki zmiany umowy określone zostały w SWZ oraz załączniku do SWZ Projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, do negocjacji zostaną zaproszeni trzej wykonawcy, których oferty nie zostaną odrzucone i którzy otrzymają największą sumę punktów, przyznaną wg kryteriów

Cena- waga kryterium 60%

Okres serwisowania urządzeń i sprzętu – waga kryterium 40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

11.8. SWZ: Ofertę składa się na „Formularzu ofertowym” – wraz z formularzem ofertowym, wykonawca składa:

11.8.1 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1(wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ),

11.8.2 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ), o którym mowa w Rozdziale X SWZ – pkt. 10.3,

11.8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.

11.8.4 pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,

11.8.5 W sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi/ roboty budowlane wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców- załącznik Wykonawcy

Pliki do pobrania - aktualizacja ATH (FTP):

Pliki do pobrania - poprawione i uzupełnione (FTP):

Pliki do pobrania (FTP):