UCHWAŁA NR XLVI/406/2021

Rady Gminy Raszyn

z dnia 28 października 2021 r.

 

w sprawie ustalenia zasad wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Raszyn

 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.)  art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1327 z późn. zm.) w związku z przyjęciem  Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnejRada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady przyznawania wsparciaw ramach  Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej, które określa Regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Raszyn, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.