UCHWAŁA NR XLVI/407/2021

RADY GMINY RASZYN

z dnia 28 października 2021 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021r.  poz. 1372 z późn. zm.) art. 30 ust. 6 i ust.6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z póz. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/511/08  Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn, zmienionym: uchwałą Nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r., uchwałą Nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009 r., uchwałą Nr VII/61/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr LIV/500/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. i uchwałą Nr XV/122/2019 z dnia 5 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  W § 3 ust. 1  Tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje nowe brzmienie:                              

                                            Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie % dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia zasadniczego do

1

2

3

 

1.

Przedszkola

   a/ dyrektor przedszkola liczącego:

      do 4 oddziałów

      5- 8 oddziałów

      9 i więcej oddziałów 

   b/ wicedyrektor

 

 

 

50

70

90

40

 

2.

Szkoły podstawowe

   a/  dyrektor szkoły liczącej:

        do 8 oddziałów

        9-16 oddziałów

       17-23 oddziałów

       24 i więcej oddziałów

   b/  wicedyrektor szkoły

   c/  kierownik świetlicy szkolnej

 

 

 

60

70

80

100

50

50

3.

Zespoły szkolno-przedszkolne

   a/ dyrektor zespołu  liczącego:

       do 12 oddziałów

       13-16 oddziałów

       17-23 oddziałów

       24 i więcej oddziałów

   b/  wicedyrektor zespołu ds. szkoły

   c/  kierownik świetlicy szkolnej

   d/ wicedyrektor zespołu ds. przedszkola liczącego:

       do 4 oddziałów

       5-8 oddziałów

       9 i więcej oddziałów                           

  

 

 

60

70

80

100

50

50

 

50

70

90

 

 

2)  § 3 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie: „8. Dodatek dla wicedyrektora określa dyrektor w wysokości nie wyższej niż określona w Tabeli dodatków funkcyjnych, o której mowa w ust. 1.”

 

3)  § 3 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

a) powierzenia wychowawstwa klasy w szkole – 300 zł.

b) sprawowania funkcji opiekuna stażu – 100 zł.

c) sprawowania funkcji nauczyciela opiekującego się grupą/oddziałem w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole – 300 zł.

d) powierzenia wychowawstwa grupy świetlicowej w szkole – 300 zł.

e) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta – do 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.”

 

4)  § 3 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie:” 10.1. Dodatki funkcyjne wymienione w  ust.1, 8 i 9 lit) a),b),c),e)  przyznawane są na czas pełnienia  funkcji w pełnej wysokości bez względu na wymiar zatrudnienia.

2. Dodatek funkcyjny wymieniony w ust. 9 lit) d)  przyznawany jest  na czas pełnienia  funkcji w pełnej wysokości w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.”

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 3.Uchwaławchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.