Wyniki głosowań:

XLIX Sesja w dniu 22 listopada 2021

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów od 3 do 13..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (13)
Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (6)
Marek Bańburski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku. (punkt zdjęto z porządku obrad)

4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2022 roku. (punkt zdjęto z porządku obrad)

5. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. (punkt zdjęto z porządku obrad)

6. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. (punkt zdjęto z porządku obrad)

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn. (punkt zdjęto z porządku obrad)

8. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Dawidy Bankowe. (punkt zdjęto z porządku obrad)

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Raszyn (punkt zdjęto z porządku obrad)

10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Raszyn (punkt zdjęto z porządku obrad)

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany trasy linii wewnętrznej R2 od początku roku 2022 (punkt zdjęto z porządku obrad)

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie pozostawienia palcu zabaw przy ul. Jesiennej w Raszynie w obecnej lokalizacji (punkt zdjęto z porządku obrad)

13. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności sprawowania mandatów radnych (punkt zdjęto z porządku obrad)

14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Raszyn”

Głosowano w sprawie:
Wniosek skierowanie projektu uchwały do prac w połączonej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki i Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. .
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (4)
Elżbieta Kuczara, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nie została podjęta.

15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LV/508/2018 RADY GMINY RASZYN z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą.

Głosowano w sprawie:
Wniosek skierowanie projektu uchwały do prac w połączonej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki i Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (17)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Jarosław Aranowski, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Grzegorz Janiszewski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego informacji na temat linii autobusowej nr 61, 62 oraz R2.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata

16. Uchwała w sprawie likwidacji Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (7)
Krzysztof Będkowski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Górecki, Teresa Senderowska

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie likwidacji Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Gminy Raszyn..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
Uchwała nie została podjęta.


17. Sprawy różne

18. Zamknięcie obrad.