Zarządzenie Nr 206/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Na podstawie §4 ust.1 Instrukcji inwentaryzacyjnej (Zarządzenie Nr 244/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 grudnia 2018 r.w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania gospodarki finansowej i gospodarowania majątkiem administrowanym przez Urząd Gminy Raszyn), zarządzam co następuje:

 

§1.

Na wniosek Skarbnika Gminy powołuję Panią Alicję Gadowską na Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

§3.

Traci moc Zarządzenie Nr 167/17 z dnia 23 listopada 2017 r.