ZARZĄDZENIE Nr 208/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , art.  257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Zgodnie z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia           17, 23, 22 i 24 listopada 2021 r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę  308.894 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

 

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                              176.342.817 zł

i obejmuje:

1.dochody bieżące – 170.915.908 zł.

2.dochody majątkowe – 5.426.909 zł.

 

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 308.894 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                              183.985.541zł.

1.wydatki bieżące – 151.454.792 zł.

2.wydatki majątkowe – 32.530.749 zł.

§3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 2a.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.