Zarządzenie nr 204/2021
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 26.11.2021r.

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gminnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1372) w związku z art. 35 ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia, salę lekcyjną w budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie z przeznaczeniem do prowadzenia dla dzieci z klas 0-3 zajęć „Robotyki dla Juniora”.

§ 2.

Stawki czynszu dzierżawy reguluje Zarządzenie Nr 240/18 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.