Zarządzenie Nr 202/2021
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie przejęcia na własność Gminy Raszyn pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 50a ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Stwierdza się, że Gmina Raszyn, z mocy ustawy, przejęła na własność następujący pojazd:

    Marka i model pojazdu: ROVER 620

    Nr rej. WA73901

    VIN:   BRAK

    Data usunięcia pojazdu: 20.04.2021 r.

  2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, usunięty z drogi na terenie Gminy Raszyn na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nie został odebrany przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.