Zarządzenie nr 14 /2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 18 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022” Przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/416/2021 Rady Gminy Raszyn w dniu 18 listopada 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w składzie:

  1. Alicja Gadowska – Przewodnicząca Komisji
  2. Dominik Chmielewski – Członek Komisji
  3. Dariusz Osiadacz – Członek Komisji
  4. Krzysztof Maciak – Członek Komisji reprezentujący organizację pozarządową

§ 2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie traci moc z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.