UE LGD PROW

 

Raszyn, dnia 21 stycznia 2022 r.

ZP.271.1.37.2021.DC(8)

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowę skweru im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Raszynie”, wybrana została oferta firmy:

 

 

AS BUD Albert Śpiewakowski

ul. Ciołkosza 2/41, 03-134 Warszawa

 

- z ceną łączną za wykonanie zamówienia – 402 210,00  zł brutto

- okres pielęgnacji zieleni - 3 lata

- termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SWZ oraz w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, spośród złożonych ofert, uzyskała najwyższą sumę punktów – 100 łącznie we wszystkich kryteriach. Oferta uzyskała w kryterium nr 1 – cena – 60 pkt., w kryterium nr 2 –  okres pielęgnacji zieleni – 40 pkt.

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

SORTED Sp. z o. o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno

Cena oferty – 963 775,81  zł brutto

Okres pielęgnacji zieleni - 3 lata

Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3.

 

 

Oferta nr 2

Baobab Brandys Sp. z o.o., ul. Swarzewska 50/2, 01-821 Warszawa

Cena oferty – 631 988,30zł brutto

Okres pielęgnacji zieleni - 3 lata

Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3.

 

 

Oferta nr 3

Firma Rutkowski Tadeusz Rutkowski, ul. Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków

Cena oferty – 598 345,27 zł brutto

Okres pielęgnacji zieleni - 3 lata

Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

Oferta uzyskała: w kryterium nr 1 – 40,33 pkt., w kryterium nr 2 – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała – 80,33 punktów.

 

 

Oferta nr 4

AS BUD Albert Śpiewakowski, ul. Ciołkosza 2/41, 03-134 Warszawa

Cena oferty – 402 210,00 zł brutto

Okres pielęgnacji zieleni - 3 lata

Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

Oferta uzyskała: w kryterium nr 1 – 60 pkt., w kryterium nr 2 – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała – 100 punktów.