Zarządzenie Nr 70/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 13 kwietnia 2022 roku

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Wójt Gminy Raszyn
zarządza, co następuje:

§ 1.

Do obsługi środków otrzymanych na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy i wydatków nimi sfinansowanych służy wydzielony rachunek bankowy o numerze 60 8004 0002 2001 0000 0316 0188 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Raszynie

§ 2.

Plan finansowy dla określonego w §1 rachunku określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku do obsługi zadań zleconych w zakresie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów Plan wydatków
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.000.000 2.000.000
  75495   Pozostała działalność 2.000.000 2.000.000
    2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących 2.000.000  
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   2.000.000
    Razem 2.000.000 2.000.000