Zarządzenie Nr 68/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 01 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2021 Wójta Gminy Raszyn z dnia 01 marca 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art.65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku w zakresie dochodów określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku w zakresie wydatków określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.